Miljörätt (MILJÖR-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till kursen Miljörätt!


1. Kursens inriktning och syfte
Kursen Miljörätt är en specialkurs på avancerad nivå som behandlar det rättsliga skyddet av den yttre miljön och människors hälsa. Detta innefattar rättsregler och rättsliga processer om skydd för människors hälsa, luft, vatten, mark, natur och biologisk mångfald samt rättslig kontroll av avfall och kemiska produkter. Det innefattar även kopplingen mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter. I kursen behandlas den miljörättsliga regleringen utifrån såväl styrnings- som konflikthantering- och rättviseperspektiv. Särskilt uppmärksammas rättens förmåga att förhindra och begränsa olika miljöeffekter och styra mot uppfyllandet av övergripande mål samt att hantera de olika intressekonflikter som kan aktualiseras på miljöområdet. I kursen läggs tyngdpunkten på den svenska miljörätten, men även EU:s miljörätt och internatio¬nell miljörätt omfattas, främst från ett svenskt perspektiv.


Kursens lärandemål anges i kursplanen. Dessa kan sammanfattas med att kursdeltagarna efter avslutad kurs förväntas vara väl insatta i aktuella miljörättsliga frågeställningar och ha en fördjupad kunskap om och förståelse för rättsnormer och rättsliga processer på miljöområdet, också i ett internationellt sammanhang. Studenterna ska efter avslutad kurs kunna kritiskt hantera och bedöma miljörättsliga situationer, som rymmer intressekonflikter och tillämpningssvårigheter i förhållande till relevanta samhälleliga frågor och i relation till hållbar utveckling och miljöpolitiska mål, mänskliga rättigheter och miljörättvisa. Utöver att beskriva rätten ska studenterna, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, kunna diskutera t.ex. huruvida rätten klarar av att styra mot uppfyllandet av de miljömål som Sveriges regering och riksdag, EU eller det internationella samfundet ställt upp eller huruvida rättsreglerna om miljöskydd är rättvisa. Slutligen ska studenterna efter kursen inom givna tidsramar och i samarbete med andra kunna planera och utföra en kvalificerad rättsutredning på miljörättens område, presentera denna både skriftligt och muntligt samt  argumentera såväl skriftligt som muntligt inom ramen för ett processpel.2. Undervisning
2.1 Allmänt
Kursen inleds med ett antal övergripande föreläsningar under de två första veckorna. Utöver en introduktion till miljörättens ramar och utveckling, beskrivs rättsordningens struktur och grundläggande principer från ett allmänrättsligt perspektiv samt mer specifika föreläsningar om bl.a. skydd av biologisk mångfald. Syftet med dessa föreläsningar är att ge kursdeltagarna den baskunskap som behövs för att aktivt kunna medverka på kursens övriga moment. I detta syfte förväntas studenterna redan under första veckan läsa hela boken Miljörätt och därefter boken EU Environmental Law and Policy.
Huvuddelen av undervisningen sker genom seminarier som leds antingen av universitetslärare eller praktiskt verksamma jurister. Seminarierna utgör examinerande moment på kursen, vilket innebär att de omfattas av närvarokrav och att kursdeltagarna i förväg erhåller frågor och anvisningar om hur de ska förbereda sig till seminarierna. Med närvaro avses aktiv närvaro. Ett aktivt deltagande innebär att studenten deltar genom att bland annat presentera svarsförslag, ställa relevant frågor och vidareutveckla svarsförslag och följdfrågor. Uppfyllt krav på aktivt deltagande ger maximalt 5 examinationspoäng att räkna samman med resultatet på tentamen.


Undervisningen sker dessutom genom ett skriftligt grupparbete med muntlig redovisning samt ett processpel. Även dessa inslag utgör examinerande moment. Se nedan för närmare beskrivning av momenten samt om antal poäng.


Närvaro är obligatorisk vid:


* redovisningstillfällen för grupparbeten
* processpelet
* minst 80 procent (d.v.s. 12) av seminarietillfällena


Allt som sägs på föreläsning¬ar, seminarier m.m. är ”tentarelevant”; tenta¬mensfrågorna är således inte begrän¬sade till kurslitteraturen. Information om hur man kan förbereda sig inför de inledande föreläsningarna samt anvisningar för seminarier och processpel finns på Athena.


2.2 Skriftlig uppgift – grupparbete
I kursen ingår en skriftlig uppgift. I grupper om tre personer skriver kursdeltagarna en uppsats på 15–20 sidor, som belyser en specifik miljörättslig fråga. Gruppindelning och val av ämne sker i början av kursen. Då presenteras en lista över tänkbara teman för grupparbetet.


Den färdiga uppsatsen ska laddas upp på Athena. Grupperna ges möjlighet till – och rekommenderas – att tidigt boka in handledning för arbetet. Ett gemensamt handledningstillfälle för allmänna frågor om skrivandet och syftet med arbetet är också schemalagt.


Den muntliga redovisningen med anslutande diskussion utgör en del i undervis¬ningen. Varje grupp förfogar över totalt en lektionstimme, som ska disponeras så att tid ges till såväl redo¬visning som frågor från övriga kursdeltagare och läraren. Kursdeltagarna kan erhålla upp till 10 examinationspoäng för sin skriftliga prestation och redovisning, att räkna samman med resultatet på tentamen och övriga examinerande moment.


Närvaro vid redovis¬ningen är obligatorisk. Närmare information om hur redovisningen och opponeringen går till ges under kursen.


2.3 Processpel
I kursen ingår också ett processpel utifrån miljöbalken. Syftet med processpelet är dels att ge kursdeltagarna övning i rättslig argumentation, dels att konkreti¬sera miljörättens generella principer och på så sätt göra dem mer begripliga. För pro¬cesspelet finns särskilda anvisningar som kommer att delas ut. Uppfyllt krav på genomförande av processpelet ger maximalt 5 examinationspoäng att räkna samman med resultatet på tentamen.


2.4 Kurslitteratur
Böcker:
* Ebbesson, Miljörätt, 3 uppl, 2015 (citeras: Ebbesson i läsanvisningarna)
* Langlet/Mahmoudi, EU Environmental Law and Policy, 2016 (citeras: Langlet/Mahmoudi i läsanvisningarna)


Böckerna kan köpas på Akademibokhandeln Frescati.


Elektroniskt material:
* Supplement 2019 till Ebbesson, Miljörätt
* Artiklar
* Rättsfall
* Övrigt material


I kurslitteraturen ingår även relevanta författningar och andra EU- och internationella regelverk. Utöver nedanstående författningar, ingår de författningar och regelverk som anges i seminarieinstruktionerna:


•Miljöbalken (1998:808) och samtliga förordningar meddelade med stöd av miljöbalken
•Klimatlagen (2017:720)
•Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
•Brottsbalken (1962:700) 24 kap., 1-4 §§, 36 kap.
•Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1:2 och 2:15
•Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
•Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
•Plan- och bygglag (2010:900)


Studenterna förväntas inhämta nödvändig lagstiftning mm på egen hand. Om lagtext och övrig litteratur på tentamen, se nedan under Examination.


2.5 Läsanvisningar och seminarieanvisningar
Läsanvisningar och seminarieanvisningar läggs ut på Athena under kursens gång (minst en vecka innan respektive seminarium äger rum). För vissa moment förväntas dock studenterna ta fram materialet på egen hand enligt instruktion.


3. Examination
3.1 Allmänt
Examination sker genom flera moment på kursen. De olika momenten ger poäng som sammanräknas vid betygsättningen. Sammanlagt kan de olika examensmomenten på kursen ge 40 poäng.


3.2 Tentamen
Kursen slutexamineras genom skriftlig tentamen, som kan ge maximalt 20 poäng.


Vid tentamen ges tillgång elektroniskt till relevanta författningar och andra regelverk samt material som angivits i läsanvisningar och anvisningar till seminarier under kursen. Elektroniska hjälpmedel som datorer och telefoner får inte medtagas.


Följande material får tas med till tentamen:


•Ebbesson, Miljörätt, 3 uppl, 2015 och utskrivet supplement
•Langlet/Mahmoudi, EU Environmental Law and Policy, 1 uppl., 2016
•Egna pappersanteckningar från undervisningen


Observera att anmälan till tentamen är obligatorisk.


3.3 Skriftlig uppgift – grupparbete
Examination sker även genom den skriftliga upp¬giften som ska vara utförd och bedömd innan tentamen. Den skriftliga uppgiften och presentationen kan ge maximalt 10 poäng, som medräknas i examinationen.


3.4 Deltagande vid seminarier och i processpel
Som angavs ovan måste kursdeltagarna delta dels vid minst 80 procent av seminarietillfällena, dels i processpelet. Dessa moment är också examinerande och studenterna erhåller upp till 5 poäng per moment att tillgodoräkna vid examinationen för:
•aktivt deltagande vid minst 80 %, d.v.s. 12, av seminarietillfällena
•genomfört processpelet


3.5 Krav för godkänt
Sammanlagt kan max 40 poäng erhållas genom examination på kursen. Observera att för att få godkänt på kursen krävs minst 20 poäng, varav minst 10 poäng (50 % av tentamens maximala poäng) måste erhållas från den skriftliga tentamen.


4. Mottagningstider och funktionsadress för mejl
Kursföreståndare:
Anna Christiernsson      
Rum: C960
Mottagning: Enligt överenskommelse                       
Tel: 08 - 16 23 52                                
E-post: anna.christiernsson@juridicum.su.se


Kursadministratör:
Josephina Bergvall                             
Rum: C760                                          
Mottagning : tis. &  tor. kl.13-15
Tel: 08- 16 21 47                                                                             
E-post: miljor@juridicum.su.se


Funktionsadress för mejl:
miljor@juridicum.su.se


5. Studieintyg
Studieintygen påtecknas av kursadministratören

Byt termin  

Namn:
Miljörätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: M
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
miljor@juridicum.su.se
Koordinator:
Josephina Bergvall
Kursföreståndare:
Anna Christiernsson

Lärare:


Bohman Brita
Christiernsson Anna
Ebbesson Jonas
Langlet David
Malafry Melina
Martinsson Dennis
Caroline Appelberg (NV)
Erik Forsström
Joel Mårtensson, Mannheimer Swartling
Jonas Christensen
Karolina Ardesjö Lundén, Kammarkollegiet
Malin Wik
Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen
Åsa Romson