Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljds (STRSAN-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämningen går A-perioden på höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Ta för vana att regelbundet titta under rubriken Aktuellt! där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursperioden.

Ytterligare information finns i Kursbeskrivningen under Kursmaterial.Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad kunskap i och förståelse av de gällande påföljdsbestämningsreglerna och de rättspolitiska skäl som ligger till grund för regleringen
– visa fördjupad kunskap och förståelse i juridisk metod och terminologi med särskilt fokus på påföljdsbestämningsfrågor


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad förmåga att såväl muntligt som i skrift identifiera och presentera fråge- och problemställningar inom ramen för det straffrättsliga sanktionsområdet
– visa fördjupad förmåga att såväl muntligt som i skrift tillämpa rättsregler och rättsprinciper på fråge- och problemställningar inom ramen för det straffrättsliga sanktionsområdet och bedöma lösningarnas samhälleliga konsekvenser


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– självständigt och kritiskt bedöma och värdera juridiska fråge- och problemställningar på påföljdsområdet med hänsyn till relevanta samhälleliga frågor, såsom behovet och betydelsen av ett straffrättsligt sanktionssystemFörkunskapskrav

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, varav de obligatoriska kurserna straffrätt och processrätt skall ingå.Kursupplägg

Kursen utgör en specialkurs på juristprogrammet. I kursen behandlas tre problemkretsar.
1. Den rättsfilosofiska och ideologiska bakgrunden till nuvarande strafflagstiftning i historiskt perspektiv.
2. Kursens tyngdpunkt ligger i detaljerad genomgång och förklaring av de gällande påföljdsbestämningsreglerna i straffrätt. Påföljdsbestämningen rörande särskilda kategorier av lagöverträdare (psykiskt störda, unga lagöverträdare) behandlas. Sammanhängande frågor som straffverkställighet, registrering av påföljder, preskription och förverkande enligt brottsbalken och annan lagstiftning uppmärksammas.
3. Den tredje problemkretsen utgör aktuella kriminalpolitiska spörsmål. Trender inom kriminalpolitiken både i Sverige och utomlands diskuteras. Intressanta lösningar som förekommer i andra länder presenteras.


Kurstiden är 10 veckor. Närvaro är frivillig med undantag för introduktionen. Lektioner har en blandad karaktär av föreläsningar och seminarier allt efter den behandlade problematikens karaktär. Till obligatorierna hör även författande av en skriftlig PM, samt en muntlig presentation. Närmare anvisningar för PM-uppgiften och den muntliga uppgiften kommer att lämnas i samband med kursstart. Mer information om PM och muntlig presentation kommer att lämnas på introduktionen.Examination

Kunskapskontroll och examination
Examinationen består av tre moment: en skrivning, en muntlig presentation och ett skriftligt PM. Samtliga examinationsmoment är betygsgrundande i enlighet med de sammanvägningsprinciper som specificeras i kursbeskrivningen.


Tillåtna hjälpmedel vid tentamen
Vid tentamen tillämpas examinationsalternativ 4. Information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd.


Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Den som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.


För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat är uppfyllda.


Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm Godkänd (BA), godkänd (B) eller Underkänd (U).


Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).


Övrigt
Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen genom ett tidigt avbrott.


En student har rätt att under en period om två år efter förstagångsregistreringen åberopa de obligatorier som gällde enligt den vid tiden för registreringen aktuella kursplanen.

Byt termin  

Namn:
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljds
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
strsan@juridicum.su.se
Koordinator:
David Assadkhan
Kursföreståndare:
Jack Ågren

Lärare:


Ågren Jack
Moa Kindström Dahlin
Erik Norrman
Josef Zila
Malou Andersson
Peter Wedin
Petter Asp
Ulrika Borg