Arbetslivets juridik (ARBJUR-FF)

Kursbeskrivning


Välkommen
Arbetslivets juridik är en fristående kurs som går på halvfart under både vår- och höstterminen. Kursen omfattar 10 poäng/15 högskolepoäng.

Ta för vana att regelbundet titta under rubriken "Nytt", där nyheter och ändringar under terminens gång kommer att anslås.


Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- utnyttja centrala rättskällor
- använda juridisk metod och terminologi
- förklara rättsordningens funktioner som konfliktklösare och,
- identifiera, presentera och lösa arbetsrättsliga problem inom kursens sakområde


Förkunskapskrav
Antagningen sköts av studievägledningen, ej av kursens amanuens. Har du frågor beträffande upprop eller reservplats kan du kontakta studievägledare.

För information om antagning till kursen se: här, alternativt www.su.se (under antagning).
Kursen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av personaladministrativt eller fackligt arbete. Kursen ger god kännedom om grundläggande principer inom arbetsrättens olika delar såväl på den privata som på den offentliga sektorn. Efter genomgången utbildning ska du självständigt kunna handlägga enklare arbetsrättsliga frågor.

Särskild behörighet
Svenska B/Svenska som andraspråk B, Historia A och Samhällskunskap A.
Urval
Betyg 34%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 33%.


Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen där betygen A,B,C,D eller E kan erhållas. Underkända betyg är Fx och F.

På tentamen tillämpas Juridiska Institutionens tentamensregler alternativ 4. Det innebär att det är tillåtet att ha med sig kurslitteratur, källmaterial och anteckningar. Med källmaterial förstås svensk lagbok - vilken som helst - och i kursplan fastställt källmaterial.

Se mer information under "Examination"


-------------------------------------------------------------------------
Examination sker i form av skriftlig tentamen där betygen A,B,C,D eller E kan erhållas. Underkända betyg är Fx och F.


Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Följande information utgör en översikt över rutiner och regler för examination vid Juridiska Institutionen. Observera att avvikelser från dessa kan förekomma och att det är studentens ansvar att ta reda på vad som gäller för respektive kurs.Allmänt

Rektors regler för tentamensskrivningar gäller. För mer information se:
Juridiska institutionens examinationsregler f.r.o.m. 2007Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Student som önskar erhålla alternativ examinationsform skall ansöka om detta skriftligen under den första kursveckan samt därvid ange vilken eller vilka alternativa examinationsformer som önskas. Ansökan ställs till examinator men skickas till amanuens/kurssekreterare. Genom ett skriftligt intyg från Studentbyråns handikappservice vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har ett funktionshinder samt på vilket sätt detta funktionshinder kan antas motivera ett beslut om alternativa examinationsformer. Se vidare på http://www.su.se/studentliv/funktionshinder/. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt enligt nedan.
Examinator fattar beslut om ev. alternativa examinationsformer.


Anmälan till tentamen

Tentamensanmälan skall göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Registrering på grundkurserna görs av studentexpeditionen. Studenter som inte anmält sig bereds inte plats på tentamen.


Handlingar som ska medtas vid tentamen

Till tentamen skall giltigt legitimation medtas.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen


På tentamen tillämpas Juridiska Institutionens tentamensregler alternativ 4. Det innebär att det är tillåtet att ha med sig kurslitteratur, källmaterial och anteckningar.

Alternativ 4 - kurslitteratur, källmaterial, anteckningar tillåts.
Med källmaterial förstås svensk lagbok - vilken som helst - och i kursplan fastställt källmaterial såsom författningssamlingar, rättsfallsamlingar, fördragstexter, formulärsamlingar, standardavtal, manual för datoranvändning etc. som kan förekomma i bok- eller kompendieform. Examinator bestämmer vad som är tillåtet hjälpmedel vid examinationen.
Endast ett exemplar av lagbok, övrigt källmaterial och de böcker m.m. som ingår som kurslitteratur får medtas till tentamen.
Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp.
Under- och överstrykningar och andra för hand införda anteckningar – vilka som helst – får göras.

Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Miniräknare kan vara tillåten om det anges.

Samtlig kurslitteratur, även rekommenderad, samt under kursen utdelat material får medtagas på tentan.

Gamla tentafrågor och tentasvar får ej tas med till tentamenstillfället.

Plagiat
Plagiat, dvs. en direkt avskrivning gjord av någon som ger sig ut för att vara upphovsmannen, är aldrig tillåtet. En avskrift skall alltid omges av citationstecken. Källa skall uppges. Detta har tillämpning på t.ex. examensarbeten och andra skrivövningar. Med plagiat avses inte för hand gjorda anteckningar i tillåtet hjälpmedel vid tentamen

Disciplinära åtgärder
Förekomsten av otillåtna hjälpmedel och liknande leder till att prefekten gör en anmälan till rektor som får hänskjuta frågan till disciplinnämnden för prövning. Anmälan sker även om tentand efter upptäckt avbryter tentamen. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Disciplinnämndens beslut är offentligt, dvs. det är möjligt för en eventuell framtida arbetsgivare att kontrollera om en student har fällts för fusk m.m.


Ordningsregler under tentamen

- Placeringen skall respekteras, endast tentamensvakterna kan medge avsteg från denna.
- Tentamensvakternas instruktioner skall följas
- Ytterkläder, väskor m.m. placeras längs med väggarna i tentasalen.
- Mobiltelefoner, datorer, MP3-spelare och annan sådan elektronisk utrustning skall vara avstängd och placeras i väskor, jackor eller under bänken.
- Tentander får inte lämna salen under de första 30 min, därefter släpps ingen tentand in i tentamenssalen.
- Endast bänkkod anges på varje svarsark eftersom tentamen är anonym. Bänkkod består av den första bokstaven i salens namn och bänknummer (t ex. V128 = Värtasalen, bänknummer 128). Tentanden ansvarar själv för att alla uppgifter på omslagsarket och på svarsarken är korrekta och fullständiga.

Vid inlämning av tentamen

- Endast svar skrivna på Juridicums svarsark rättas om inte annat angetts i instruktionerna.
- Kontrollera att alla uppgifter på omslagsarket och svarsarken är korrekta och fullständiga.
- Omslagsarket skall alltid lämnas in. Detta gäller även om tentanden väljer att lämna in blankt. Om tentanden väljer att lämna in blankt får inga svarsark lämnas in.
- Observera att samtliga studenter omedelbart skall sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att tiden är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m. Om tentanden behöver ytterligare tid för att fylla i uppgifter på omslagsark eller på svarsarken eller dylikt skall det övervakas av en tentamensvakt för att undanröja misstanke om fusk.

Resultat, tentamensgenomgång m.m.

Tentamensresultat anslås i FastReg senast tre veckor efter tentamensdagen. I anslutning härtill äger tentamensgenomgång rum. Tid och plats meddelas på tentamen eller på hemsidan S.k. snabbrättning av tentamen förekommer inte och några förhandsbesked ang. resultatet kan inte erhållas. Vid tentamensgenomgången distribueras i regel en skriftlig kommentar till tentamen och tentamina finns tillgängliga. Eventuella anmärkningar mot företagen rättning av tentamen skall framföras skriftligen hos respektive examinator senast dagen efter tentamensgenomgången så vida examinator inte anger annat. Student som vill framställa sådan anmärkning får inte hämta ut sin skrivning, utan denna skall behållas av examinatorerna. Det går bra att få en kopia av tentamen av kursadministratören.


Särskilt
Pedagogik

Mycket stor vikt läggs vid att de studerande ska få övning i att självständigt handlägga enklare arbetsrättliga problem som de kan ställas inför i sitt yrkesliv.

Undervisning och examination är probleminriktad, vid varje undervisningstillfälle ska lärare och studenter föra en diskussion om de rättsfall och övningsexempel som är aktuella för respektive tillfälle.

Därför ska kurslitteraturen inte "pluggas in", utan den ska i första hand ses som ett hjälpmedel för att lösa olika tillämpningsuppgifter.

Deltagande i undervisningen vid minst 80 % av undervisningstillfällena är obligatorisk. Om särskilda skäl finnes kan examinator ge dispens från obligatoriet.

Den största tonvikten i hela momentet läggs på den individuella arbetsrätten, dvs de rättsregler som gäller i förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Övriga delar av arbetsrätten gås igenom översiktligt då och då under kursens gång.

Studieanvisningar

Inläsningen bör ske med inriktning på förståelse och med tanke på att du ska kunna tillämpa kunskaperna.

På tentamen ges kunskapsfrågor och frågor som testar studentens förmågan att självständigt analysera och lösa en juridisk problemställning. Du ska visa att du med hjälp av lagtext och rättsfall kan lösa rättsliga problem. Dylik problemlösning kräver träning. En sådan träning får man inte genom att på "traditionellt" sätt läsa igenom litteraturen flera gånger från pärm till pärm. Det bästa sättet att verkligen få den träning som behövs inför examinationen är att delta på ett aktivt sätt i undervisningen. Kursen är upplagd på ett sådant sätt att det i princip ska vara omöjligt att passivt "sitta av" undervisningen och sedan "stormplugga" inför tentamen. Varje undervisningstillfälle måste planeras i god tid. Beräkna att det går åt ca två arbetsdagar för att förbereda. Litteraturstudier bör i huvudsak ske i direkt anslutning till de olika undervisningstillfällena.

En undervisning kan lämpligen förberedas på följande sätt:

* Börja med att läsa igenom studiematerialet till det aktuella tillfället.
* Studera litteraturen på det sätt som framgår av läsanvisningarna till varje undervisningstillfälle.
* Försök lösa de frågor som ges i anslutning till materialet individuellt eller gruppvis

Varje kursdeltagare ska vara beredd att redovisa sin lösning under den ifrågavarande lektionen.

Observera att det på tentamen kan finnas frågeställningar som inte har berörts i undervisningen, men att det är just i sådana situationer som man verkligen har nytta av den träning i metodfrågor och juridisk problemlösning som undervisningen syftar till att ge.

Byt termin  

Namn:
Arbetslivets juridik
Termin: H14
Period: 1
Studietakt: 50%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
arbetsliv@juridicum.su.se
Koordinator:
Chris Lau
Amanuens:
Chris Lau
Kursföreståndare:
Annika Blekemo
Examinator:
Annika Blekemo

Lärare:


Blekemo Annika
Calleman Catharina
Anders Unnerbäck
Bo Ericsson
Dan Holke
Erik Danhard
Maria Wande
Martin Wästfelt
Per Axell
Pia Engström Lindgren
Stefan Flemström