Associationsrätt (HAACC-FF)

Kursbeskrivning


Välkommen
Välkommen

Associationsrätt ges på halvfart under hela vårterminen. Kursen omfattar 15 hp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- använda juridisk metod för att definiera, analysera och förklara associationsrättsliga problem

- söka och utvärdera kunskap på vetenskaplig nivå

- följa kunskapsutvecklingen och kommunicera inom ämnesområdet även med lekmän

- tillämpa föredragnings- och argumentationsteknik vid muntliga framställningar


Förkunskapskrav
För tillträde till undervisningen och examination fordras att den studerande har genomgått Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Kursupplägg
Kursen läses som fristående kurs. Kursen är i första hand inriktad på centrala delar av aktiebolagsrätten ur svenskt och internationellt perspektiv, men även övrig bolagsrätt och föreningsrätt ingår. Vidare ingår relevanta rättskällor samt användning av juridisk metod vid lösning av associationsrättsliga problem.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och ett bolagsstämmospel.
Närvaro vid 4 av 5 seminarieövningar är obligatorisk.
Närvaro vid såväl bolagsstämmospelet som genomgången av bolagsstämmospelet är obligatorisk.
Seminarierna måste vara fullgjorda före tentamen och varje studerande skall enligt anvisningarna till seminarieövningarna fullgöra vissa uppgifter.
Kursen avslutas med ett sammanfattande rollspel (obligatoriskt) där de studerande i handling skall visa i vad mån de har tillgodogjort sig kunskaperna och kan utnyttja dessa i praktiken.

-------------------------------------------------------------------------
Examination sker med ett skriftligt prov (tentamen) vid kursens slut. Fullgörande av obligatoriska moment såsom närvaro vid seminarier samt genomförande av seminarieuppgift och obligatoriskt rollspel utgör krav för godkänd tentamen. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga mål för kursen är uppfyllda.

Den skriftliga tentamen äger rum omkring en vecka efter sista undervisningstillfället. Student som underkänts vid denna tentamen bereds tillfälle till omtentamen. Den som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök.

Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkänt betyg är F.

Skrivtiden är 4 timmar. Anmälan till tentamen görs via FastReg och förutsätter att man är registrerad på kursen. Observera att anmälan är obligatorisk för att få en plats i skrivsalen.

En placeringslista anslås utanför tentamenssalen strax innan tentan. Det är viktigt att ni sitter på rätt plats när ni skriver.

Till tentamen ska medföras legitimation.

Vid tentamen tillämpas alternativ 2 i de riktlinjer som fastställts av institutionen.

Alternativ 2 – endast källmaterial, inga anteckningar.
Med källmaterial förstås svensk lagbok och i kursplanen angivet källmaterial (exv. författningssamlingar, rättsfallsamlingar, fördragstexter, formulärsamlingar, standardavtal). Endast ett exemplar av lagboken och övrigt källmaterial får medtas till tentamen.
Tillåtet kompendium ska vara försett med Juridiska institutionens originallogotyp. Framgår det vidare av kursinformationen att endast det i ämnet framtagna häftet får användas så får ingen annan version av samma material medtas.

Över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Ord i texten får även ringas in och streck dras i marginalen. Korshänvisningar i form av streck och pilar är att likställa med anteckningar och är därför inte tillåtna.
En lagbok eller författningssamling får förses med flärpar för att markera var vissa författningar återfinns. På respektive flärp får endast författningens namn anges.

Miniräknare är tillåtet som hjälpmedel, dock ej programmerbar sådan.

INFORMATION OM FastReg:

M.h.a. detta system kan studenten bl.a. ta del av skyddat kursmaterial, anmäla sig till tentamen, se i vilken skrivsal studenten ska tentera, se sitt betyg och göra adressändringar. För att kunna använda systemet måste studenten vara registrerad på kursen. Logga in genom att ange personnummer med 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) och PIN-kod.

Följande gäller avseende kreditpoäng för Associationsrätt 15hp:

1 Närvaro på seminarierna:
Eftersom antalet seminarium är 5 och det endast krävs närvaro vid 4 av dessa 5 seminarium kan man välja att inte närvara på ett, dock inte på det seminarium man skall redovisa på.
Samtliga studenter måste närvara vid såväl bolagsstämmospelet som genomgången av bolagsstämmospelet, dvs närvaro vid dessa tillfällen är obligatorisk.

2 Varje student kan individuellt erhålla 0-4 extra creditpoäng
vid sin redovisning på seminariet. Även fast redovisningen görs
gruppvis är det den enskilda studentens prestation som bedöms.

3 Varje student kan även erhålla 2 creditpoäng för sin roll i bolagstämmospelet.

4 Detta innebär att varje student maximalt kan få 4+2 = 6 poäng.


Exempel: Du har tentat och fått 20 poäng, antal frågor på tentan är 5,
varje fråga ger 6 poäng, har du då maximalt antal creditpoäng
dvs 6 dessa poäng läggs sedan till ditt tentamensresultat vilket
innebär att du totalt fått 20+6 = 26p

Ansvarig: Kursansvarig


Särskilt
Tidigt avbrott:
Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Byt termin  

Namn:
Associationsrätt
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 50%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
haacc@juridicum.su.se
Koordinator:
Felix Fjellström
Kursföreståndare:
Anders Lagerstedt

Lärare:


Anders Lagerstedt