Beskattningsrätt I (HABESK-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen omfattar 15 hp. Kursen i Beskattningsrätt 1 ges på helfart, dagtid, i slutet av varje termin (period B). Kursen ingår i vissa utbildningsprogram och kan även läsas som fristående kurs.

Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR

Kursen innefattar i huvudsak följande ämnesområden: 1. Beskattning av fysiska personer 2. Företagsbeskattning 3. Mervärdeskatt 4. Internationell beskattning.

Syftet med kursen är att studenterna skall ges en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskilt fokus på inkomstskatt och mervärdeskatt.


Förväntade studieresultat:

- förstå skattesystemets grundläggande struktur samt uppbyggnad, särskilt i relation till olika företagsformer,

- med utgångspunkt i skatterättslig metod tillämpa och analysera lagregler och andra rättskällor på
skatterättens område,

- identifiera, analysera och bedöma grundläggande skatterättsliga problem, samt

- bedöma och värdera de skatterättsliga konsekvenserna av olika ekonomiska transaktioner

- bedöma och värdera skattesystemets och skatterättens roll och funktion i samhället.


Förkunskapskrav

För att bli antagen till kursen krävs 15hp juridik eller motsvarande förkunskaper.


Kursupplägg

Kursen omfattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Föreläsningarna är utformade som traditionella storföreläsningar och syftar till att introducera ett visst ämnesområde på ett strukturerat sätt för studenterna. Gruppövningarna syftar till att ge studenterna övning i skatterättslig problemlösning och muntlig presentationsteknik. Seminarierna är avsedda att ge studenterna fördjupade kunskaper i principiellt viktiga frågor och ämnesområden. En förutsättning för att uppnå detta är att varje student är väl förtrogen med det material som belyser den aktuella seminarieuppgiften och deltar aktivt i diskussion. Kursens pedagogik bygger i stor utsträckning på metodträning. Under gruppövningar och seminarier ställs studenter och lärare inför olika former av teoretiska och praktiska problemformuleringar som skall lösas.

Förberedelser inför varje övningstillfälle är av central betydelse för kunskapsinhämtningen. Vid den första gruppövningen kommer varje undervisningsgrupp att delas in i mindre basgrupper (maximalt fem studenter per sådan grupp). Under kursens gång kommer basgrupper att få ansvara för att förbereda lösningar på olika tillämpningsproblem och redovisa dessa muntligt i undervisningssalen. Aktivt deltagande i seminarieserien är ett obligatorium för att få ut betyg på kursen. Övrig undervisning ges som service och är frivillig men alla som väljer att delta i gruppundervisningen måste göra även detta aktivt och delta i förberedelsearbete och redovisning. Frånvaro från ett, några eller flera av tillfällena får då samordnas med övriga gruppmedlemmar. Var och en som önskar är dock oförhindrad att sköta sin inlärning på egen hand.

Obligatoriska moment

Som en del av undervisning ges fyra seminarier. För att få tentera kursen krävs att du på ett godkänt sätt deltar i minst tre av dessa fyra seminarier (det vill säga minst 2/3 av undervisningens seminarier i enlighet med kursplanen.). Varje seminarie berör analys av och diskussion kring ett antal rättsfall. Uppgiften består i att besvara en kort skriftlig fråga och att sedan delta i den muntliga diskussionen. Inlämningsuppgiften besvaras inför varje seminarie på därför avsedd plats på ”seminariekortet” som sedan lämnas till seminarieläraren vid undervisningstillfället. Läraren kontrollerar uppgiften och signerar sedan kortet efter avslutat seminarium. Det signerade kortet lämnar du sedan till kursadministratören för registrering, du kan också ta det med dig när du skriver salstentan.

Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2015 är giltigt fram till och med vt 2017. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.


Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid tentamen ska studenten lösa ett antal problembaserade frågeställningar. Skrivtiden är fem timmar.

Anmälan till tentamen görs via FastReg och förutsätter att man är registrerad på kursen. Observera att anmälan är obligatorisk för att få plats i skrivsalen.

Till tentamen ska medföras legitimation och seminariekort.

Efter att resultaten anslagits hålls vanligen en tentamensgenomgång och/eller läggs ut ett svarsförslag till tentamen på kursens hemsida. Vid uppenbara fel i samband med rättningen kan student begära omprövning av sin rättade tentamen. För mer info, se Kursbeskrivningen.

Tillåtna hjälpmedel

Vid tentamen tillämpas alternativ 2 i de riktlinjer som fastställts av institutionen (se Examinationsregler vid Juridiska institutionen). Det här betyder att endast källmaterial får medtas till tentamen. Kurslitteraturen, undervisningsmaterialet, egna anteckningar eller något annat material får inte medtas. Med källmaterial avses Rabes Skattelagstiftning, FAR/SRS Skattevolymen, Karnovs Författningssamling i skatterätt, Skatteförfattningar utgivna av Skatteverket eller de publikationer av okommenterad lagtext som anges i institutionens riktlinjer. Egna utskrifter från Riksdagens hemsida eller liknande, av nytillkomna SFS får också användas men en ovillkorlig förutsättning är att de är dubbelsidigt tryckta, samt försetts med institutionens logotyp av kursadministratören. Endast ett exemplar av källmaterialet får medtas.

Oprogrammerbar miniräknare är tillåtet hjälpmedel och får medtas, däremot inte kommunikationsutrustning (mobiler etc.), datorer eller ordböcker.

OBSERVERA att endast över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Inga egna anteckningar i materialet är tillåtna. Ord i texten får även ringas in och streck dras i marginalen. Korshänvisningar i form av streck och pilar är att likställa med anteckningar och är därför inte tillåtna.
En lagbok eller författningssamling får förses med flärpar för att markera var vissa författningar återfinns. På respektive flärp får endast författningens namn anges. INGA TOMMA FLÄRPAR.

Betyg

För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkänt betyg är F. Studerande som inte fått godkänt betyg vid ordinarie tentamenstillfälle bereds tillfälle till omtentamen.

Betygskriterierna är följande:

F
Uppnår inte lärandemålen

E
Uppnår lärandemålen avseende enklare problem inom huvuddelen av kursens sakinnehåll.

D
Uppnår lärandemålen avseende enklare problem inom den allt övervägande delen av kursens sakinnehåll.

C
Uppnår lärandemålen avseende något mer komplicerade problem inom den allt övervägande delen av kursens sakinnehåll.

B
Uppnår lärandemålen avseende något mer komplicerade problem inom den allt övervägande delen av kursens sakinnehåll med stringens och relevans i resonemangen.

A
Uppnår lärandemålen avseende något mer komplicerade problem inom den allt övervägande delen av kursens sakinnehåll med stringens och relevans i resonemangen med inslag av självständigt tänkande.

Byt termin  

Namn:
Beskattningsrätt I
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
habesk@juridicum.su.se
Koordinator:
Lee Billing Graflund
Kursföreståndare:
Ulrika Gustafsson Myslinski

Lärare:


Appelberg Mattias
Gustafsson Myslinski Ulrika
Monsenego Jérôme
Nyquist Siv
Andreas Hansson
Jens Gullfeldt Royne Scheiss