Juridik med arbetsrätt (JUARB-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Hemsida adress för VT2015


http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurser-f%C3%B6r-andra-institutioner


Rättskunskap läses termin 4. Kursen omfattar 6 högskolepoäng. Arbetsrätt läses termin 4. Kursen omfattar 9 högskolepoäng.Lärandemål
Rättskunskap
Kursens syfte och innehåll
Avsikten med momentet är att höja allmänbildningen inom det juridiska fältet. Särskild uppmärksamhet kommer därvid att ägnas den allmänna avtalsrätten. Detta för att ge baskunskaper för de kommande studierna i arbetsrätt. Dessutom ges en inblick i förvaltningsrättens grunder, främst avseende allmänna handlingar och sekretess.

Arbetsrätt
Kursens mål
Kursens huvudsyfte är att förmedla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet, såväl på den privata som den offentliga sektorn samt detta systems funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv.


Kursupplägg
Rättskunskap,Undervisning
Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar och seminarier.
Av schemat och läsanvisningar framgår vad som förutsätts vara förberett inför lektionstillfället. Undervisningen är tänkt att framför allt inriktas på problemanalys och något om juridisk metod.

Arbetsrätt, Undervisning
Mycket stor vikt läggs vid att de studerande ska få övning i att självständigt handlägga enklare arbetsrättliga problem som de kan ställas inför i sitt yrkesliv. Undervisning och examination är probleminriktad, vid varje undervisningstillfälle ska lärare och studenter föra en diskussion om de rättsfall och övningsexempel som är aktuella för respektive tillfälle. Därför ska kurslitteraturen inte "pluggas in", utan den ska i första hand ses som ett hjälpmedel för att lösa olika tillämpningsuppgifter.


Examination
Examination
Rättskunskap/Arbetsrätt
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Resultatet anslås i FastReg.
För att få tentera kursen måste Du vara registrerad på juridiska institutionen innevarande termin.-------------------------------------------------------------------------

Utbildning - PAO-programmet - Rättskunskap 6hp - Examination och tentamensregler HT 2012
Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För att få tentera kursen måste Du vara registrerad på juridiska institutionen innevarande termin.

Anmälan till tentamen ska ske i FastReg senast två dagar före aktuellt tentamenstillfälle. Observera att samtliga studenter som vill läsa och/eller tentera kursen skall vara registrerade på kursen aktuell termin.

På tentamen får Du ha med Dig lagbok som framgår av litteraturlistan. Över- och understrykningar i lagtexten samt s.k. "tummisar" är tillåtet.
Observera att inga anteckningar får förekomma i lagtexten.

Du får ej ha med Dig kurslitteratur, studiematerial eller anteckningar på lösblad.

Tentamen är anonym.

Du skall ha med Dig legitimation.

Du kommer att bli placerad i lokalen och erhålla en skrivningskod som Du skall skriva på Ditt omslagsark samt på samtliga svarsark.

Tentamen i Rättskunskap 6hp pågår i tre (3) timmar.

Tentamensresultat anslås normalt i FastReg och LADOK efter 3 veckor.

Begäran om omprövning lämnas till kursadministrator inom 1 vecka från det att resultaten anslagits om inte annat anges under Nyheter och Ändringar. Begäran om omprövning skall vara väl motiverad och skall innehålla en kopia på tentamen (observera att originaltentan måste finnas kvar hos kursadministrator för att omprövning/rättelse ska kunna ske). Ange även namn, personnummer, e-post och telefonnummer.
Omprövningar av tentor som har åsatts betyget U har företräde, beslut meddelas via Fastreg snart som möjligt. Beslut gällande övriga omprövningar meddelas under terminen via Fastreg.

Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan för kursen i rättskunskap, 6 hp
A
- Identifierar och formulerar samtliga rättsliga problem i förelagda uppgifter på ett
utmärkt sätt.
- Väl motiverade ställningstaganden.
- Stringent och rättsligt relevant argumentation.
B
- Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett
mycket bra sätt.
- Väl motiverade ställningstaganden.
- Stringent och rättsligt relevant argumentation.
C
- Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett
bra sätt.
- Väl motiverade ställningstaganden.
- Rättsligt relevant argumentation.
D
- Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett
bra sätt.
- I huvudsak väl motiverade ställningstaganden.
- Rättsligt relevant argumentation.
E
- Identifierar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett godtagbart bra
sätt.
- I huvudsak korrekta ställningstaganden men ofta mindre väl motiverade.
Fx
- Brister föreligger i den omfattning att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för betyget E.
F
- Större brister föreligger i den omfattning att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för betyget E.

PAO-programmet - Arbetsrätt 9hp - Examination och tentamensregler HT 2012

Kursen avsluts med en skriftlig tentamen. Anmälan till tentamen ska ske i FastReg senast två dagar före aktuellt tentamenstillfälle. Observera att samtliga studenter som vill läsa och/eller tentera kursen skall vara registrerade på kursen aktuell termin.
Tentamen är anonym.

På tentamen tillämpas Juridiska Institutionens tentamensregler alternativ 4. Det innebär att det är tillåtet att ha med sig all kurslitteratur, källmaterial samt att anteckningar tillåts. Med källmaterial förstås svensk lagbok – vilken som helst - och i kursplan fastställt källmaterial såsom författningssamlingar, rättsfallsamlingar.
Endast ett exemplar av lagbok, övrigt källmaterial och de böcker m.m. som ingår som kurslitteratur får medtas till tentamen.
Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Står det vidare att endast det i ämnet framtagna häftet får användas så får ingen annan version av samma material användas
Under- och överstrykningar och andra för hand införda anteckningar – vilka som helst – får göras.
Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Miniräknare kan vara tillåten om det anges.

För att få tentera kursen måste Du vara registrerad på juridiska institutionen innevarande termin. Du skall ha med Dig legitimation.
Du kommer att bli placerad i lokalen och erhålla en skrivningskod som Du skall skriva på Ditt omslagsark samt på samtliga svarsark.
Tentamen i Arbetsrätt 9hp pågår i fem (5) timmar.
Tentaresultat anslås normalt i FastReg och LADOK efter 3 veckor.

Begäran om omprövning lämnas till kursadministratören inom 1 vecka från det att resultaten anslagits om inte annat anges under Nyheter och Ändringar. Begäran om omprövning skall vara väl motiverad och skall innehålla en kopia på tentan (obs att originaltentan måste finnas kvar hos amanuensen för att omprövning/rättelse skall kunna ske). Ange även namn, personnummer, e-post och telefonnummer. Lägg allt i ett kuvert märkt med vilken tentamen du avser överklaga, och lägg kuvertet i facket märkt "post till kursadministratören" utanför rum C 858. Korridor C 7-9 är öppen vardagar kl 9-15.
Omprövningar av tentor som åsatts betyget F har företräde, beslut meddelas så snart som möjligt efter det att tiden för omprövning löpt ut. Beslut gällande övriga omprövningar anstås under terminen via FastReg.

Studieanvisningar

På tentamen ges inga rena kunskapsfrågor, utan tanken är att den i första hand ska mäta din analytiska och metodiska förmåga. Du ska visa att du med hjälp av lagtext, litteratur, rättsfall osv. kan lösa rättsliga problem. Dylik problemlösning kräver träning. En sådan träning får man inte genom att på "traditionellt" sätt läsa igenom litteraturen flera gånger från pärm till pärm. Det bästa sättet att verkligen få den träning som behövs inför examinationen är att delta på ett aktivt sätt i undervisningen. Kursen är upplagd på ett sådant sätt att det i princip ska vara omöjligt att passivt "sitta av" undervisningen och sedan "stormplugga" inför tentamen. Varje undervisningstillfälle måste planeras i god tid. Beräkna att det går åt ca två arbetsdagar för att förbereda. Litteraturstudier bör i huvudsak ske i direkt anslutning till de olika undervisningstillfällena.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Student som önskar erhålla alternativ examinationsform eller särskilt stöd ska ansöka om detta genom att e-posta kursadministratören i god tid innan tentan och därvid ange vilken eller vilka alternativa examinationsformer som önskas. Görs ansökan senare än tre veckor före tentan kan vi inte garantera att den sökta hjälpen kan ges. Genom ett skriftligt intyg från Service för studenter med funktionsnedsättning ska studenten styrka att han eller hon har ett funktionshinder samt på vilket sätt detta funktionshinder kan antas motivera ett beslut om alternativa examinationsformer. Se vidare på Studeramedfunktionshinder.nu. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen i Fastreg.


Särskilt
Utbildning - PAO-programmet

Kursstart höstrterminen 2014:
Hösten2014 inleds kursen måndagen den 1 september 2014 kl. 15-17 i hörsal 5 med information om kursen Rättskunskap 6 hp samt introduktion till juridiken.
Ordinarie tentamen i Rättskunskap äger rum fredagen 26 september 2014 kl. 09-12 i Brunnsvikssalen.
Observera att kallelse ej skickas ut. Anmälan till tentamen sker via FastReg.
Arbetsrätt startat med en introduktion den 29 september kl. 13-14 i hörsal 2.
Ordinarie tentamen i Arbetsrätt äger rum 6 november kl.10-15 i Brunnsvikssalen.

Registrering:
Studenterna registrerar sig på Juridik med Arbetsrätt 15 hp (Rättskunskap 6 hp och Arbetsrätt 9 hp) vid juridiska institutionens studentexpedition på plan 4 i C-huset.
Öppettider för kursregistrering:
Registreringsvecka (25/8-29/8) och öppettiderna är då:
mån - tors kl. 10-16 samt fre kl. 10-12.

Gruppanmälan:
För att kunna välja grupp till gruppundervisningen, vilket görs i FastReg, måste studenten vara registrerad på kursen.
Gruppanmälan för Rättskunskap öppnas i FastReg 1 september kl. 13.00.
Gruppanmälan är öppen fram till 10 september kl.23.59.
Gruppbyte medges endast i mån av plats.
Gruppbyte sker genom kursadministratören.
Studenter byter grupp för Arbetsrätt.


INFORMATION OM FastReg:

M.h.a. detta system kan studenten bl.a. ta del av skyddat kursmaterial, anmäla sig till tentamen, se i vilken skrivsal studenten ska tentera, se sitt betyg och göra adressändringar. För att kunna använda systemet måste studenten vara registrerad på kursen. Logga in genom att ange personnummer med 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) och PIN-kod.

Övrig information:
För övrig information om kurserna, schema, litteratur etc hänvisas till kurshemsidorna.

Byt termin  

Namn:
Juridik med arbetsrätt
Termin: H14
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
Koordinator:
Amanuens:
Chris Lau
Kursföreståndare:
Annika Blekemo
Johannes Wickbom

Lärare:


Blekemo Annika
Carlsson Mia
Croon Adam
Sandström Lena
Voss Katharina
Wickbom Johannes
Bo Ericson
Bo Eriksson
Martin Wästfelt
Martina Slorach
Mattias Landgren
Per Axell