Insolvensrätt med sakrätt (INSOLV-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Specialkursen Insolvensrätt med sakrätt går B-perioden höstterminen. Kursen omfattar 15 hp och den utgör Del II i studieåret Finansmarknadens Juridik, efter Finansmarknad och kredit, men den kan utan problem läsas självständigt oberoende av om man läst den tidigare kursen.


Förkunskapskrav
Godkända resultat i obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 högskolepoäng. Det förutsätts att antagen studerande har sådana kunskaper i engelska språket som erfordras för att utan svårighet kunna tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska.

Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig hos amanuensen alternativt på Studentexpeditionen inom en vecka från kursstart.
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!


Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och rättegångsspel, totalt cirka 60 timmar. Föreläsningar och seminarieövningar varvas under kursens gång. Det görs ingen strikt uppdelning mellan dessa undervisningsformer och deltagande är frivilligt. Deltagande i rättegångsspelet är däremot obligatoriskt och utgör krav för tillgodoräknande av godkänd tentamen. Kursen ger inblick i och grundläggande kunskaper i internationell insolvensrätt samt fördjupade kunskaper i svensk sakrätt och insolvensrätt. Härutöver ska den studerande ges tillfälle att i projektform få tillämpa i kursen förmedlade kunskaper och därvid öva sin förmåga att individuellt och i grupp identifiera relevanta problemställningar samt uppställa relevanta (alternativa) förslag till lösningar. Kursen innehåller följande tre delmoment. 1. Kreditsäkerhetsrätt. Civilrätten på kreditmarknaden. Avsnittet behandlar obligationsrättsliga och sakrättsliga frågor i samband med att det ställs kreditsäkerhet för lån och andra förpliktelser. Tyngdpunkten ligger på de centrala sakrättsliga principerna för lös egendom. 2. Obeståndsrätt. Regelsystemen för hantering av juridiska och fysiska personers sviktande ekonomi. Avsnittet tar upp både processuella och materiella frågor inom obeståndsrätten, med tyngdpunkt på de materiella. 3. Rättegångsspel. Ett realistiskt "case" kommer att presenteras, som innefattar en tvist som skall lösas i domstol. Det kan röra sig om en renodlat konkursrättslig tvist men även en tvist utom konkurs i anledning av inträdd eller befarad insolvens för part. Avsnittet utgör ett koncentrerat, problembaserat praktiskt arbete i mindre grupp över ett tilldelat fall inom kursens ämnesområden.Examination

Examination sker dels genom deltagande i projektarbete, dels genom skriftligt prov (tentamen) vid kursens slut. De båda delarna ges samma vikt, 50/50. Projektarbete och tentamen ger max 20 poäng vardera och totalt kan således 40 poäng uppnås. Poängfördelningen för betyg på kursen brukar vara: B = 20-26 p, BA = 27-31 p, AB = 32-40 p. Betygssättningen kommer att ske enligt denna skala. För att få godkänt på kursen krävs minst 10 poäng på projektdelen och 10 poäng på tentamen. Till tentamen får medtagas Författningssamlingen i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt och/eller lagbok. Till tentamen får även rättsfallssamlingen medtagas. I lagtextsamling och lagbok samt rättsfalssamlingär alla anteckningar tillåtna.

Byt termin  

Namn:
Insolvensrätt med sakrätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
insolv@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Omid Dares
Kursföreståndare:
Emil Elgebrant

Lärare:


Elgebrant Emil
Millqvist Göran
Sandstedt Johan
Alexander Hagberg
Erik Danhard
Erik Selander
Jens Tillqvist
Jonny Flodin
Louise Sjödahl
Mikael Berglund
Nils Bertil Morgell
Per Henriksson
Robert Wikholm
Torbjörn Ingvarsson