Migrationsrätt (MIGRAT-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursbeskrivning för migrationsrätt (15 hp)


Allmänt om kursen
Innehåll och målsättning


Den övergripande målsättningen med kursen är
• att fördjupa studenternas kunskaper i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på migrationsrättens område.


Då handläggningen av migrationsärenden också aktualiserar andra kunskapsområden, ingår även bevisteori och utsageanalys, mänskliga fri- och rättigheter, relevant EU-rätt, asylrätt samt information om flyktingsituationen i världen.


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap i och förståelse av det migrationsrättsliga regelverket i en svensk kontext.
- visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och lösa rättstillämpningsproblem på migrationsrättens område samt agera som ombud, myndighetsrepresentant eller domare i ett migrationsärende.
- självständigt och kritiskt bedöma och värdera juridiska frågeställningar på migrationsrättens område med hänsyn till relevanta samhälleliga frågor.


Kursen består av en blandning av teori och praktiska tillämpningsövningar. Examination av kursen sker genom författande av ett PM samt genom deltagande i rättegångsspelet, vilket inkluderar författande av inlagor/beslut samt överklagande/bemötande/dom.


Närmare om kursens uppbyggnad
Undervisningen ges i form av seminarier och föreläsningar samt genom rättegångsspel. Genom föreläsningar erhåller studenterna kunskaper för att uppnå lärandemålen. Under seminarierna tränas studenternas färdighet i att lösa rättstillämpningsproblem. Under den praktiska delen, vilken bygger på s.k. casemetodik, tilldelas kursdeltagarna olika roller och grupper för att utföra handläggning av fall; från asylansökan till slutligt beslut eller dom. Inom ramen för detta rättegångsspel ska de studerande utforma inlagor, beslut, överklaganden och domar. Vissa uppgifter löses individuellt, andra i mindre grupper. Utförandet bygger på realistiska förutsättningar och deltagarna förväntas utföra sina uppgifter som om det vore frågan om ett verkligt förfarande.


Skriftliga och muntliga övningar
Genom att arbeta med konkreta fall tränas studenterna såväl muntligen som skriftligen i att agera ombud, myndighetsrepresentant samt domare. Dessutom tränas studenterna i att självständigt och kritiskt bedöma och värdera juridiska frågeställningar på migrationsrättens område med hänsyn till samhälleliga frågor. Genom författande av en promemoria (PM) får studenterna ytterligare träning i att självständigt och kritiskt applicera sina kunskaper på aktuella migrationsrättsliga frågor.


Obligatorier
Deltagande i casespelet samt deltagande vid studiebesök är obligatoriskt. Vad gäller casespelet innebär det obligatorisk närvaro under de tillfällen där inlagor, beslut och domar redovisas. Därtill är det obligatorisk närvaro den dag rättegångsspel hålles.


Internationella och komparativa inslag på kursen
Då migrationsrätt är ett högst internationellt och EU-rättsligt ämne behandlas såväl folkrätt som EU-rättsliga inslag genomgående under kursen.


Samverkan med det omgivande samhället
Under kursen deltar domare, advokater samt sakkunniga på migrationsrättsorganisationer i undervisningen. Dessutom ordnas studiebesök till migrationsdomstol. I övrigt sker samverkan med det omgivande samhället även på så vis att den promemoria som ska författas inom ramen för kursen behandlar en aktuell migrationsrättslig fråga.Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort
Kursen i migrationsrätt ingår som specialkurs i juristutbildningens program för jur. kand-examen (180 p/270 hp). Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkända tentamina på de obligatoriska kurserna statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt ska ingå.


Krav för deltagande i undervisningen
Registrering
En student som avser att läsa en kurs ska vara registrerad senast andra kursdagen.Omregistrering
Omregistrering på kursen görs främst av kursadministratören.Avregistrering
Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig inom tre veckor efter kursstart. Detta görs via studentkontot under aktuell kurs på www.mitt.su.se/ . Detta är av stor vikt då ni på så sätt räknas som förstagångsregistrerade när ni registrerar er nästa gång och därmed är garanterade en plats i gruppundervisningen. Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.


Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!


Gruppindelning
För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för registrering anges på kurshemsidan. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn".Studieanvisningar 
Senaste upplagorna av denna litteratur:- Andersson, S., Diesen, C., Lagerqvist Veloz Roca, A., Seidlitz, M., Wilton Wahren, A., Prövning av migrationsa¨renden, tredje upplagan, Norstedts juridik 2018
- Seidlitz, M. Asylrätt - En praktisk introduktion, 160 sidor
- UNHCR: Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning (finns på organisationens hemsida på webben), Handboken finns på svenska, men innehåller då inte avsnittet ”Guidlines for international protection”. Den engelska versionen av handboken heter UNHCR Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 170 sidorNedanstående källor används i kursen i olika utsträckning beroende på ämnesval/vilket case studenterna arbetar med samt utifrån intressen. Endast ovanstående böcker är därmed kursfordran för samtliga studenter.
- Wikrén, G. & Sandesjö, H. Utlänningslagen med kommentarer. Finns tillgänglig i fulltext via databasen Zeteo som alla studenter har tillgång till via biblioteket.
- Studiematerial för specialkursen Migrationsrätt, bestående av artiklar (finns på kurshemsidan vid kursstart)
- Casearbetet – dispositioner, flödesschema för case-arbetet samt själva casen (finns på kurshemsidan vid kursstart)


Examination
Examinationsmoment
Examination sker genom författande av ett PM om högst fem sidor samt genom ett rättegångsspel, vilket inkluderar författande av inlagor eller beslut samt överklagande/bemötande eller dom.


Betygskriterier
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten. PM utgör 1/3 av beslutsunderlaget och prestationerna under rättegångsspelet (inlagor, beslut, överklaganden, domar samt muntligt agerande) utgör 2/3 av underlaget.Varje PM, inlaga, beslut samt dom poängsätts efter en helhetsbedömning, varvid – vid sidan av rena faktakunskaper – beaktas i vilken utsträckning rättsligt relevanta respektive irrelevanta argument åberopas och i vilken utsträckning motiveringen är fullständig respektive ofullständig. Studenternas muntliga agerande bedöms dels vid beslutet i första instans, dels vid de avslutande rättegångsförhandlingarna. Bedömningsgrunderna är problemidentifikation, analys och argumentation av både den skriftliga och den muntliga prestationen.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).Nedanstående skala tillämpas:
Lärandemål: visa fördjupad kunskap i och förståelse av det migrationsrättsliga regelverket i en svensk kontext.
AB) förstår det migrationsrättsliga regelverket på ett utmärkt sätt.
BA) förstår det migrationsrättsliga regelverket på ett bra sätt.
B) förstår det migrationsrättsliga regelverket på ett godtagbart sätt, men missförstånd förekommer.
U) förstår det migrationsrättsliga regelverket på ett bristfälligt sätt.


Lärandemål: visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och lösa rättstillämpningsproblem på migrationsrättens område samt agera som ombud, myndighetsrepresentant eller domare i ett migrationsärende.
AB) kan skriva en inlaga/myndighetsbeslut/dom samt argumentera muntligen på ett utmärkt sätt.
BA) kan skriva en inlaga/myndighetsbeslut/dom samt argumentera muntligen på ett bra sätt.
B) kan skriva en inlaga/myndighetsbeslut/dom samt argumentera muntligen på ett godtagbart sätt, men missförstånd förekommer.
U) skriver en inlaga/myndighetsbeslut/dom samt argumenterar muntligen på ett bristfälligt sätt.


Lärandemål: kan självständigt och kritiskt bedöma och värdera juridiska frågeställningar på° migrationsrättens område med hänsyn till relevanta samhälleliga frågor.
AB) uppvisar utmärkt förmåga att i en promemoria självständigt och kritiskt reflektera över vald aktuell migrationsrättslig fråga.
BA) uppvisar god förmåga att i en promemoria självständigt och kritiskt reflektera över vald aktuell migrationsrättslig fråga.
B) uppvisar godtagbar men delvis bristande förmåga att i en promemoria självständigt och kritiskt reflektera över vald aktuell migrationsrättslig fråga.
U) brister i förmåga att självständigt och kritiskt reflektera över vald aktuell migrationsrättslig fråga.


Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan
Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).


Begäran om omprövning:
Begäran om omprövning lämnas på särskild blankett till kursadministratören. Begäran ska vara noga motiverad och en kopia på tentamen måste bifogas.


Funktionsnedsättning
Allmänt
Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och anpassningarNär ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte.
Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@jurid

Byt termin  

Namn:
Migrationsrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: M
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
migrat@juridicum.su.se
Koordinator:
Josephina Bergvall
Kursföreståndare:
Louise Dane

Lärare:


Dane Louise
Dawody Nylén Hevi
Herzfeld Olsson Petra
Hjorth Warlenius Lina
Johansson Köves Amanda
Ratcovich Martin
Reichel Jane
Anna Lindblad
Eleni Karageorgiou
Isa Cegrell Karlander
Jenny Skarland
Madelaine Seidlitz
Madelaine, Seidlitz
Maria Bexelius
Rebecca Thorburn Steen
Viktoria Nyström