Bodelning och arvskifte (BOARV-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Specialkursen Bodelning och arvskifte går B-perioden på höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.

Nyheter och ändringar under kursens gång kommer att publiceras under rubriken Aktuellt!


Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- identifiera problem i samband med bodelning, boutredning och arvskifte,

- tillämpa reglerna inom den ekonomiska familjerätten i praktiskt förekommande situationer,

- i samverkan med andra genomföra rättsutredningar och presentera resultatet av dessa såväl muntligt som i juridiska dokument,

- samt sammanställa, analysera och värdera de bärande principerna inom rättsområdet vid lösande av åraktiska och teoretiska problem.


Förkunskapskrav
Generellt krav på 150 tenterade och godkända obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna Civilrätt C/ Civilrätt 1 (familjerätt) och skatterätt skall ingå.


Kursupplägg

Kursen behandlar bodelning och arvskifte ur både civilrättslig och skatterättslig synvinkel. Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och praktisk färdighetsträning i ämnet. Undervisningen är 10 veckor (ca 40 timmar) bestående av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I undervisningen ingår praktikfall och seminarier som ger poäng på tentamen. I ett kursmoment diskuteras rättsliga tolknings- och tillämpningsproblem samt metoder för att lösa problemen. Vidare behandlas förhållandet mellan civilrätt och skatterätt. Kursen innehåller betydande praktiska inslag. Med hjälp av flera praktikfall ges inblick i den praktiska hanteringen och träning i att upprätta bouppteckning och avtal om bodelning och arvskifte samt att därvid beakta skattekonsekvenserna för olika handlingsalternativ. Under rubriken Särskilt ges information om undervisningens omfattning och uppläggning.Examination
Kursens lärandemål examineras dels genom praktikfall, dels genom en skriftlig tentamen på fem timmar. Till poängen på tentamen läggs de poäng som erhållits vid arbetet med praktikfallen och seminarierna. Student som underkänts vid ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen.

Som betyg används någon av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten till kursadministratören minst fem arbetsdagar före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

Vid tentamen tillämpas de f.r.o.m. VT07 av rektor fastställda tentamensreglerna. Som examinationsregler tillämpas alternativ 4, vilket innebär att den litteratur som är fastställd i kursplanen får medtagas till tentamen. Under och överstrykningar samt för hand införda anteckningar är tillåtna. Dock gäller för kursen att tidigare tentamensfrågor och svar inte får antecknas. Se mer information under "Examination".


-------------------------------------------------------------------------
Examinationen är skriftlig. Till poängen på tentamen (omfattar normalt 28 poäng) läggs de poäng som erhållits vid arbetet med praktikfallen (maximalt 8 poäng) och seminarierna (maximalt 4 p).

Tillåtna hjälpmedel är:

- Lagbok eller lagtextsamling

- All i litteraturförteckningen upptagen litteratur som utgår kursfordran (se lista) samt Rättsfallssamling, Schüldt, J. & Rother-Schirren, T. Äldre upplagor är tillåtet.

- Seminariematerial, övningsmaterial och föreläsningsmaterial som har kunnat skrivas ut elektroniskt. Gamla tentor får inte tas med.

- Allt under kursen utdelat material.

- Egna anteckningar i ovannämnda material är tillåtet. Det är tillåtet att ta med anteckningsblock eller lösblad med anteckningar (även datorskrivna).

- Rättsfall och lagtext som berörts under kursen.

- Miniräknare, OBS ej grafritande eller programmerbar;

Annat material som studenterna själva har gjort, t.ex praktikfallen, får inte tas med. Gamla skrivningsfrågor med svar får inte tas med, varken dator eller handskrivna.

Tentamensresultatet anslås normalt inom tre veckor i FastReg. På kursens hemsida anslås tid och plats för eventuell skrivningsgenomgång. Alternativt tillhandahålls en utförlig svarsmall.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.Särskilt
Muntlig redovisning
Vid seminariet presenterar några av grupperna sina lösningar, varefter dessa diskuteras.

Rättsfallsseminarium
I anslutning till behandlingen av de olika delområdena anordnas ett eller två rättsfallsseminarium, där vi diskuterar intressanta tolknings- och tillämpningsproblem.

Poäng på tentamen
Arbetet med praktikfallen kan ge poäng som läggs till de poäng som erhålls vid tentamen. Under kursen skall sammanlagt fyra lösningar till praktikfallen lämnas in. Varje inlämnad lösning kan ge högst 2 poäng. Maximalt kan alltså 8 poäng erhållas. För att få full poäng krävs också närvaro vid samtliga redovisningstillfällen . Om Du vid något tillfälle är förhindrad att närvara kan Du söka dispens hos kursföreståndaren.
Seminarie III och IV är poänggivande. Inför seminarierna finns ett antal diskussionsfrågor som studenterna ska förbereda gruppvis. Vid varje seminarium kan maximalt 2 poäng erhållas. För full poäng krävs ett aktivt deltagande under seminariet.

3. Obligatoriska moment i undervisningen
Deltagande i undervisningen vid minst 85 % av undervisningstillfällena är obligatorisk, dvs frånvaro på max 2 undervisningstillfällen. Föreläsningen "Inför tentamen" är frivillig och räknas inte in som en av föreläsningarna med 85% närvarokrav. För redovisningstillfällena gäller fullt närvarokrav, om särskilda skäl finnes kan examinator ge dispens från det 100% närvarokravet för redovisningstillfällena. Redovisningstillfällena ger poäng som tillgodoräknas på tentamen och för full poäng krävs närvaro vid samtliga tillfällen, se punkt 2.


4. Material och instruktioner
Kurslitteraturen framgår av litteraturlistan under rubriken "Litteratur".
Även en rekommenderad litteraturlista till den student som vill fördjupa sig ytterligare i rättsområdet finns under rubriken "Litteratur"

Under rubriken "Kursmaterial" finns material som tidigare terminer funnits att köpa på juristernas bokhandel. Det är dels ett dokument som heter "Seminariematerial" där instruktioner, läsanvisningar och uppgifter till vart och ett av de fyra seminarierna finns, dels dokument som finns under mappen "föreläsningar", där föreläsningsantecknar av OH-karaktär finns inför kursens olika delområden. Under mappen "övningsuppgifter" finns uppgifter inför kursens tre övningstillfällen.

Rättsfall och offentligt tryckt material hämtar ni själva hem från rättsbanken. Ni når rättsbanken via SUB:s hemsida.

5. För examinationsregler se under rubriken "Examination"

Byt termin  

Namn:
Bodelning och arvskifte
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
boarv@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Johanna Hale
Kursföreståndare:
Johan Schüldt
Theddo Rother Schirren
Examinator:
Johan Schüldt
Theddo Rother Schirren

Lärare:


Rother Schirren Theddo
Schüldt Johan
Margareta Brattström
Örjan Teleman