Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inrikt (STRP-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning går på B-perioden på vårterminen och omfattar 15 högskolepoäng. Observera att kursen bör läsas tillsammans med kursen Förundersökning, som går på vårterminens A-period, eftersom studenterna arbetar med ett och samma case under hela vårterminen (från brottsutredning till domstolsprövning).


Förkunskapskrav


För tillträde till undervisning och examination krävs att den studerande har godkänt resultat omfattande minst 150 högskolepoäng på Juristprogrammets obligatoriska kurser. Dessutom ska den studerande har uppnått minst betyget godkänd i ämnena straffrätt och processrätt.


Kursens innehåll


Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskap om straffprocessen och ett särskilt fokus läggs på bevisrättsliga frågeställningar. Studenterna ges inblick i bevisrättens särställning i förhållande till gällande rätt samt den juridiska bevisprövningens behov av kunskap från andra vetenskapsområden, t.ex. från beteende-, natur- och kommunikationsvetenskapen. I detta ingår att skapa förståelse för vilka metod- och tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan komma att innebära. Kursen bygger på casemetodik där deltagarna tilldelas olika roller i fyra case, där syftet är att förbereda målen för huvudförhandling och senare också pröva målen inom ramen för fyra rättegångsspel. Rättegångsspelen syftar till att illustrera särskilda svårigheter vad gäller bevisföring och bevisvärdering och tränar studenterna i att utforma och utföra processhandlingar i såväl tal som skrift. De case som ingår i kursen framarbetas under kursen Förundersökning. Eftersom studenterna ges möjlighet att arbeta med ett och samma case under en hel termin, från brottsanmälan till domstolsprövning, bör kurserna läsas tillsammans.


Kunskapskontroll och examination


Examination sker genom i) aktiv närvaro vid seminarier, övningar och redovisningar, ii) deltagande i rättegångsspel, iii) författande av en individuell promemoria, iv) prestationer under såväl försvars- som oppositionsseminarierna, samt v) förmåga till självreflektion i presentationen av kursportföljen. Betyg sätts efter en sammanvägning av prestationerna vid de olika examinationsmomenten (s.k. formativ bedömning). För en mer ingående beskrivning av kursens examinerande moment, se kursplanen. Förväntade studieresultat För att bli godkänd på kursen fordras att studentens sammanlagda prestationer visar att densamma har uppnått samtliga förväntade studieresultat.


Kursens förväntande studieresultat är:


Kunskap och förståelse


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


- visa fördjupad kunskap i och förståelse av den straffprocessuella regleringen och dess principer, och


- visa kunskap i och förståelse av kunskap och aktuell forskning av relevans för den juridiska bevisprövningen samt de metod- och tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan innebära.


Färdighet och förmåga


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


- visa fördjupad förmåga att tillämpa straffprocessuella regler samt göra kvalificerade juridiska och bevisrättsliga bedömningar,


- visa fördjupad förmåga att självständigt och kritiskt identifiera, formulera och analysera bevisrättsliga frågeställningar, och


- visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera för och genomföra en självständig och kritisk analys av en bevisrättslig frågeställning.


Värderingsförmåga och förhållningssätt


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


- visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt,


- självständigt och kritiskt bedöma bevisrättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor, och


- reflektera över sina egna och andras prestationer vad gäller behandlingen av bevisrättsliga frågeställningar.

Byt termin  

Namn:
Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inrikt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
strp@juridicum.su.se
Koordinator:
Susanne Larsson
Kursföreståndare:
Katrin Lainpelto

Lärare:


Kaldal Anna
Lainpelto Katrin
Simon Almendal Teresa
Wallin Niclas
Anders Eriksson
Emilia Strömberg
Erik Norrman
Johan Eriksson
Simon Andersson
Södertörns tingsrätt
Torun Lindholm