Kommersiell avtalsrätt (SPEK-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Specialkursen i kommersiell avtalsrätt går B-perioden under höstterminen. Kursen omfattar 10 p/15 hp.


Lärandemål
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom vissa delar av den allmänna avtalsrätten, med hänsyn till den moderna utvecklingen. De ämnesområden som berörs är bland annat rättsreglernas betydelse i jämförelse med andra faktorer, särskilt ekonomiska. Inom den allmänna avtalsrätten behandlas främst ingående av avtal, handlande av representant vid ingående av avtal, samt allmänna avtalsvillkors betydelse, särskilt vid utvecklingen av ett mer nyanserat kontraktssystem än det som framgår av lagstiftningen. Inom kontraktsrätten läggs störst vikt vid köprätten.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- uppvisa fördjupade kunskaper inom den allmänna avtalsrätten, särskilt avseende ingående av avtal, handlande av representant vid ingående av avtal samt allmänna avtalsvillkors betydelse,
- uppvisa fördjupade kunskaper inom kontraktsrätten, särskilt köprätten,
- tillämpa i kursen förmedlade kunskaper och identifiera relevanta problemställningar samt uppställa relevanta (alternativa) förslag till lösningar.


Förkunskapskrav
Godkända resultat i obligatoriska kurser inom juristlinjen om minst 150 högskolepoäng. Det förutsätts att antagen studerande har sådana kunskaper i engelska språket som erfordras för att utan svårighet kunna tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska.


Kursupplägg
Kurstiden är 10 veckor. Undervisningen består av seminarieövningar samt PM-oppositioner, totalt cirka 70 timmar. Kursdeltagarna ska i mindre grupper författa en PM i ett anvisat förmögenhetsrättsligt ämne. PM-uppgiften går ut på att komparera svensk, engelsk och transnationell rätt. PM:n ska författas, presenteras och försvaras på engelska. PM:en ger upp till 6 poäng som räknas samman med resultatet från tentamen.

All undervisning är obligatorisk.


Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut. Den skriftliga tentamen äger rum omkring en vecka efter sista undervisningstillfället. Student som underkänts vid denna tentamen bereds tillfälle till omtentamen.

Som betyg används någon av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.


-------------------------------------------------------------------------
Tentamen
Examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut. Den skriftliga tentamen äger rum omkring en vecka efter sista undervisningstillfället. Student som underkänts vid denna tentamen bereds tillfälle till omtentamen.

Som betyg används någon av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

Tentamensregler
Tillåtna hjälpmedel på tentamen är lagbok och CISG. I materialet är endast under- och överstrykningar tillåtna, Juridiska institutionens riktlinjer alternativ 2. 

Förekomsten av otillåtna hjälpmedel och liknande leder till att prefekten gör en anmälan till rektor som får hänskjuta frågan till disciplinnämnden för prövning. Anmälan sker även om tentand efter upptäckt avbryter tentamen. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Disciplinnämndens beslut är offentligt, dvs. det är möjligt för en eventuell framtida arbetsgivare att kontrollera om en student har fällts för fusk m.m.

Byt termin  

Namn:
Kommersiell avtalsrätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
spek@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Malin Atran
Kursföreståndare:
Jori Munukka

Lärare:


Ahlinder Elisabeth
Bengtsson Algot
Chen Kelly
Fernlund Anders
Gorton Lars
Munukka Jori
Ramberg Christina
Sandstedt Johan
Schöldström Patrik
Unnersjö Alexander
Antonia Krzymowska
Axel Calissendorff
Carl Brodén
David Frydlinger
Erik Nerep
Henrik Holmberg
James Hope
Lennart Pettersson
Mattias Moskowicz
Per Gustav Ekbom
Peter Sundgren