Juridisk metodlära (SPEJ-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Juridisk metodlära, JU629A (15 hp)
Juridisk metodlära är en valbar kurs på avancerad nivå som ges på svenska vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Kursen ges under vårterminens B-period.

Juridisk metodlära, JU629G (15 hp)
Juridisk metodlära en obligatorisk kurs inom ramen för filosofie kandidat-examen i rättsvetenskap som ges på svenska vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Kursen ges under vårterminens B-period.

Den övergripande målsättningen med kursen är att förse studenten med sådana kunskaper och färdigheter som krävs for att framgångsrikt verka som jurist i det praktiska rättslivet. I undervisningen behandlas den juridiska metoden och metodläran ur ett rättsgenetiskt perspektiv, d.v.s. de framställs i sin utveckling med särskild hänsyn till den gällande rättens metodfrågor. Med utgångspunkt i hävdvunna principer för juridisk argumentation ska sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. krav på enhetlighet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet i rättstillämpningen, rättens pågående internationalisering, kritiken av rättspositivismen samt synen på den juridiska doktrinen som rättskälla. I kursen ingår också moment där studenten ska bedöma behovet av utveckling på den juridiska metodlärans område.


Lärandemål

 Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- visa fördjupad kunskap om och förståelse för den svenska juridiska metodläran och dess framväxt,
- kritiskt och systematiskt analysera komplex juridisk och rättsvetenskaplig argumentation med utgångspunkt i juridiska hanteringsregler,
- identifiera och formulera avancerade problemställningar på den juridiska metodlärans område samt argumentera för lösningar på dessa,
- bedöma och värdera de rättsliga, samhälleliga och etniska konsekvenser som följer av valet av metod samt bedöma behovet av utveckling på den juridiska metodlärans område samt
- självständigt planera och genomföra ett seminarium inom ramen för kursens tematik.Förkunskapskrav

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända tentamina i obligatoriska kurser om minst 150 hp inom juristprogrammet. Utöver det generella tillträdeskravet erfordras godkända tentamina i Rättshistoria och Allmän rättslära.Kursupplägg

Undervisning ges i form av seminarier och lektionsundervisning. I undervisningen ingår att studenten självständigt ska planera och genomföra ett seminarium i ett valfritt ämne inom ramen för kursens tematik.

Aktivt deltagande vid seminarier och undervisning i EU-rättslig metodlära är obligatoriskt. Med aktivt deltagande avses att studenten har förberett sig inför seminariet samt är beredd att besvara frågor och delta i diskussionen. Den student som på grund av godtagbara skäl inte kan delta vid ett seminarietillfälle kan kompensera sin frånvaro genom att författa en promemoria rörande den aktuella frågeställningen. Promemorian skall omfatta minst 2 A4-sidor (12 punkter, enkelt radavstånd) och lämnas till kurssekreteraren senast samtidigt med hemtentamen. Frånvaro vid högst 25 % av det totala obligatoriet kan kompenseras på detta sätt.

Dispens avseende frånvaro vid det seminarium som studenten självständighet ska planera och genomföra ges inte.Examination

Kursen examineras dels genom ett skriftligt prov (hemtentamen) vid kursens slut, dels genom att studenten planerar och genomför ett seminarium inom ramen för kursens tematik.

Under kursens gång ska studenten utforma och genomföra ett kortare seminarium rörande en valfri fråga inom kursens ämnesområde. Detta innebär att studenten ska författa en presentation – med instruktioner till deltagarna – till den frågeställning eller de frågeställningar som ska behandlas under seminariet. Studenten ska vidare hålla en 15 till 20-minuter lång inledning till seminariet samt leda den efterföljande diskussionen.

Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten. Hemtentamen ska därvid anses motsvara 75 procent och planeringen och genomförandet av seminariet 25 procent av kursens totala bedömningsunderlag.

För att bli godkänd på kursen fordras att studenten har uppfyllt samtliga lärandemål för kursen.-------------------------------------------------------------------------
Kursen avslutas med en hemtentamen som omfattar 75 % av kursens totala poängantal och som består av tre essäfrågor om vardera 10 poäng. Hemtentamen läggs ut på kursens hemsida och lämas in per e-post till: spej@juridicum.su.se


Studerande som underkänts vid ordinarie tentamenstillfälle bereds tillfälle till omtentamen.

Under kursens gång kan studenten förvärva ytterligare poäng genom att utforma och inleda ett miniseminarium över ett av kursens teman. Inledningen bör vara cirka 15 minuter. Studenten ansvarar själv för att ta fram relevant material till seminariet och för ledning av diskussionen. Studentens insats vid seminariet betygssätts och kan maximalt ge 10 poäng, d v s 25 % av kursens totala poängantal.

Seminarietillfällena fördelas mellan studenterna vid kursstart.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm
godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål är uppfyllda.

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt
att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall framställas av
studenten före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant
fall istället för det betyg som följer av den fyrgradiga skalan. Som godkänt betyg enligt den
sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkänt är Fx
och F.
Särskilt
Studieplan finns att tillgå på Athena.

Byt termin  

Namn:
Juridisk metodlära
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
spej@juridicum.su.se
Koordinator:
Sara Elg
Kursföreståndare:
Marie Sandström