Central fastighetsrätt (CENF-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Specialkursen i central fastighetsrätt läses under vårterminens period B. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.
Registrering på kursen görs hos amanuensen i rum C904 enligt kallelse. Observera att närvaro vid första undervisningstillfället är obligatorisk för att man ska behålla sin plats. Platser som ej bevakas i samband med kursintroduktionen kommer att lämnas till kursens reserver.


Förkunskapskrav
Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom juristprogrammet, varav den obligatoriska kursen C4/CD ska ingå.


Kursupplägg
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om centrala frågor och grundläggande principer inom fastighetsrätten men också att göra studenterna bekanta med nyare strömningar, samtidigt som brytningspunkterna mellan det äldre och det nyare belyses. Fastighetsrätten är på samma sätt som andra rättsområden under tryck på omvandling som ett led i internationaliseringen och "den nya ekonomin". Nya avtalsformer uppträder som kan komma i konflikt med den fastighetsrättsliga ordningen. Kursen kommer att i första hand behandla den kommersiella sidan av fastighetsrätten och förändringarnas betydelse för affärsuppgörelser som inbegriper fast egendom (och det gör de flesta större affärer).

Huvuddelen av undervisningen kommer att ske som seminarier och övningar. Närvarokrav på 75% av undervisningstillfällena gäller.


Examination
Examinationen sker genom en PM-uppgift och genom en avslutande skriftlig tentamen.


-------------------------------------------------------------------------
Tillåtna hjälpmedel på tentamen är:
Allt utom sådant som medger extern kommunikation (t. ex. mobiltelefon och dator) och sådant som kan vara störande för andra studenter. Egna anteckningar, vilka som helst, samt lösblad är även tillåtet. Även miniräknare får medtas.

STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionsnedsättning" på www.su.se under rubrikerna ”Utbildning”, "Studentservice" och ”Studera med funktionsnedsättning". Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila till studentstod@su.se. Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är biträdande studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se

Examination vid funktionsnedsättning
Studenten måste senast 3 veckor före tentamenstillfället meddela kurssekreterare/amanuens att examinationen skall genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen.


Särskilt
Kursens syfte och innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om centrala frågor och grundläggande principer inom fastighetsrätten men också att göra studenterna bekanta med nyare strömningar, samtidigt som brytningspunkterna mellan det äldre och det nyare belyses. Fastighetsrätten är på samma sätt som andra rättsområden under tryck på omvandling som ett led i internationaliseringen och "den nya ekonomin". Nya avtalsformer uppträder som kan komma i konflikt med den fastighetsrättsliga ordningen. Kursen kommer att i första hand behandla den kommersiella sidan av fastighetsrätten och förändringarnas betydelse för affärsuppgörelser som inbegriper fast egendom (och det gör de flesta större affärer). Bland de frågor som kursen avser att belysa märks följande:
• Nya metoder och former för säkerhet i fast egendom – sale and lease back, paketering av fastighet i bolag, ring fence m.m.
• Tredimensionell fastighetsbildning – ett historiskt sett nytt fastighetsbegrepp har bildats, genom vilket delar av byggnader och utrymmen under mark kan bli egna fastigheter. Möjligheten att skapa 3D-fastigheter skapar nya rättsliga och ekonomiska möjligheter men också nya rättsliga frågor.
• Tillbehör till fast egendom – reglerna är av stor ekonomisk betydelse, men stämmer de överens med dagens verklighet?
• Den nya hyresrätten – inom lokalhyresrätten utvecklas nya idéer med rasande fart om vad som bör och kan ligga i ett hyresavtal, men även när det gäller bostadshyra finns liknande tendenser. Vad betyder detta, vad kan man göra idag och vad kräver nya regler?
• Metoder och regleringar för att trygga infrastrukturinvesteringar (t.ex. för bredband och 3G-mobiltelefoni).
• Utbrytning av fastighetstillbehör, inteckningsbefrielse vid avstyckning, pantsättning av byggnad på ofri grund, kooperativ hyresrätt och andra nyheter.
• Förnyelse av bostadsrätten – vad är på gång? Ägarlägenheter?
• Fastighetsöverlåtelse – vad betyder verkligen de olika reglerna om nyttjanderättshavarens ställning m.m.?
• Ersättning och värdering – i en rad fall har fastighetsägaren (eller i något fall hyresgästen) rätt till ersättning för en uppkommen skada (expropriation eller annan markåtkomst, obefogad uppsägning av en lokalhyresgäst) och frågan är då hur denna skada ska uppskattas/värderas.

Undervisning
Huvuddelen av undervisningen kommer att ske som seminarier och övningar. Närvarokrav på 75 % av undervisningstillfällena gäller.

Byt termin  

Namn:
Central fastighetsrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
CENF@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Malin Atran
Kursföreståndare:
Elisabeth Ahlinder

Lärare:


Ahlinder Elisabeth
Blomdahl Girion
Flodin Jonny
Hager Richard
Munukka Jori
Sandstedt Johan
Jenny Paulsson
Kjell E Johansson
Mattias Nilsson
Peter Ekbäck
Tomas Johansson