Miljöskyddsjuridik (MILJÖ-F)

Kursbeskrivning


Välkommen
Välkommen till kursen Miljöskyddsjuridik!

Kursens inriktning och syfte
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av miljörätt, men som inte läser på Juristprogrammet. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om rättsfrågor avseende skyddet av den yttre miljön. Utöver rättsregler om miljöföroreningar, klimat, naturvård och hushållning med naturresurser studeras strukturella aspekter såsom genomförande-frågor, talerätt och beslutsprocesser m.m. I kursen behandlas centrala delar av den svenska miljörätten, som rör skyddet av den yttre miljön och människors hälsa. Tyngdpunkten ligger på miljöbalken och dess följdlagstiftning. Även EU:s miljörätt och internatio¬nell miljörätt omfattas men behandlas främst från ett svenskt perspektiv.

Kursens lärandemål anges i kursplanen. Dessa kan sammanfattas med att kursdeltagarna efter avslutad kurs förväntas kunna identifiera miljörättsliga frågeställningar och tillämpa relevanta miljörättsliga regler i konkreta situationer, vilket innefattar att kunna väga, hantera och förklara relationen mellan lagstiftning, förarbeten, rättsfall mm. Studenterna ska efter avslutad kurs även kunna relatera miljörättsliga mål och normer till andra potentiellt motstående mål och normer i rättsordningen. Slutligen ska studenterna kunna visa förmåga att inom givna tidsramar och i samarbete med andra planera och utföra en såväl skriftlig som muntlig redogörelse för den miljörättsliga regleringen av en viss verksamhet eller ett visst fenomen.

Kursen syftar till att stimulera ett kritiskt förhållningssätt till rätten och rättssystemet, i den meningen att rätten inte bara beskrivs utan också granskas och problematiseras. Klarar rättssystemet av att hantera och lösa de miljöproblem vi står inför? Uppfylls de miljömål Sverige ställt sig bakom? Är rättsreglerna om miljöskydd rättvisa?

Undervisning och närvarokrav
Kursen inleds med ett antal övergripande föreläsningar. Utöver en introduktion till miljörättens ramar och utveckling, beskrivs rättsordningens struktur och grundläggande principer från ett allmänrättsligt perspektiv. Syftet med dessa föreläsningar är att ge kursdeltagarna den baskunskap som behövs för att aktivt kunna medverka på kursens övriga moment.

Huvuddelen av undervisningen sker genom seminarier. Seminarierna utgör examinerande moment på kursen, vilket innebär att de omfattas av närvarokrav och att kursdeltagarna i förväg erhåller frågor och anvisningar om hur de ska förbereda sig till seminarierna. Med närvaro avses aktiv närvaro. Ett aktivt deltagande innebär att studenten deltar genom att bland annat presentera svarsförslag, ställa relevanta frågor och vidareutveckla svarsförslag och följdfrågor. Uppfyllt krav på aktivt deltagande ger maximalt 5 examinationspoäng att räkna samman med resultatet på tentamen och övriga examinerande moment.

Undervisningen sker dessutom genom ett skriftligt grupparbete med muntlig redovisning. Även detta inslag utgör ett examinerande moment.

Närvaro är obligatorisk vid:

• Redovisningstillfällena för grupparbeten.
• Minst 80 procent av seminarietillfällena

Allt som sägs på föreläsningar, seminarier m.m. är ”tentarelevant”; tentamensfrågorna är således inte begränsade till kurslitteraturen. Information om hur man kan förbereda sig inför de inledande föreläsningarna samt för seminarierna finns på Fastreg.

Skriftlig uppgift – grupparbete
I kursen ingår en skriftlig uppgift. I grupper om tre personer skriver kursdeltagarna en uppsats på 15–20 sidor, som belyser en specifik miljörättslig fråga. Gruppindelning och val av ämne sker i början av kursen. Då presenteras en lista över tänkbara teman för grupparbetet.

Den färdiga uppsatsen ska mejlas till funktionsbrevlådan för Miljöskyddsjuridik. Grupperna ges möjlighet till – och rekommenderas – att tidigt boka in handledning för arbetet. Ett gemensamt handledningstillfälle är också schemalagt för allmänna frågor om skrivandet och syftet med arbetet.

Den muntliga redovisningen med anslutande diskussion utgör en del i undervisningen. Varje grupp förfogar över totalt en lektionstimme, som skall disponeras så att tid ges till såväl redovisning som frågor från övriga kursdeltagare och läraren. Kursdeltagarna kan erhålla upp till 10 examinationspoäng för sin skriftliga prestation och redovisning, att räkna samman med resultatet på tentamen och övriga examinerande moment.

Närvaro vid redovisningen är obligatorisk. Närmare information om hur redovisningen och opponeringen går till ges under kursen.

Kurslitteratur
Böcker:
• Ebbesson, Miljörätt, 3 uppl., 2015 (citeras: Ebbesson i läsanvisningarna)
• Langlet/Mahmoudi, EU:s miljörätt, 3 uppl., 2011.

Böckerna kan köpas på Akademibokhandeln i Frescati.

Elektroniskt material:
• Artiklar
• Rättsfall
• Övrigt material

I kurslitteraturen ingår även relevanta författningar och andra EU- och internationella regelverk. Utöver nedanstående författningar, ingår de författningar och regelverk som anges i seminarieinstruktionerna.

• Miljöbalken (1998:808) och samtliga förordningar meddelade med stöd av miljöbalken
• Klimatlagen (2017:720)
• Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
• Brottsbalken (1962:700) 24 kap., 1-4 §§, 36 kap.
• Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1:2 och 2:15
• Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
• Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
• Plan- och bygglag (2010:900)

Om lagtext och övrig litteratur på tentamen, se nedan under Examination.

Studieintyg
Studieintygen påtecknas av kursadministratören.

Miljöskyddsjuridik på nätet

Information om kursen, litteratur, schemaändringar m.m. finns på kursens hemsida på http://www.jurinst.su.se. Gå därefter till utbildning/våra utbildningar/fristående kurser/miljöskyddsjuridik. Ta för vana att kolla kurssidan regelbundet.

Examination
Examination sker genom flera moment på kursen. De olika momenten ger poäng som sammanräknas vid betygsättning. Sammanlagt kan de olika examensmomenten på kursen ge 40 poäng.

Tentamen
Kursen slutexamineras genom skriftlig tentamen, som kan ge maximalt 25 poäng.

Vid tentamen ges tillgång elektroniskt till relevant lagstiftning och andra regelverk samt material som angivits i läsanvisningar och anvisningar till seminarier under kursen. Elektroniska hjälpmedel som datorer och telefoner får inte medtagas.

Följande material får tas med till tentamen:
• Ebbesson, Miljörätt, 3 uppl, 2015
• Langlet/Mahmoudi, EU:s miljörätt, 3 uppl, 2011
• Egna pappersanteckningar från undervisningen.

Skriftlig uppgift – grupparbete
Examination sker även genom den skriftliga uppgiften som ska vara utförd och bedömd innan tentamen. Den skriftliga uppgiften och presentationen kan ge maximalt 10 poäng, som medräknas i examinationen.

Deltagande vid seminarier
Som angavs ovan måste kursdeltagarna delta vid minst 80 procent av seminarietillfällena. Seminarierna är också examinerande. Vid aktivt deltagande vid minst 80 procent av seminarietillfällena erhålles maximalt 5 poäng att tillgodoräkna vid examinationen.

Sammanlagt kan således max 40 poäng erhållas. Observera att för att få godkänt på kursen krävs minst 20 poäng, varav minst 12,5 poäng (50 % av tentamens maximala poäng) måste erhållas från den skriftliga tentamen.

Observera att anmälan till tentamen är obligatorisk.

Läsanvisningar och seminarieanvisningar
Läsanvisningar och seminarieanvisningar läggs ut i Fastreg under kursens gång (minst en vecka innan respektive seminarium äger rum). För vissa moment förväntas dock studenterna ta fram materialet på egen hand enligt instruktion.

Byt termin  

Namn:
Miljöskyddsjuridik
Termin: H18
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
miljo@juridicum.su.se
Koordinator:
Josephina Bergvall
Kursföreståndare:
Melina Malafry