Skadeståndsrätt (SKADE-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Specialkursen i skadeståndsrätt omfattar 15 högskolepoäng och är en kurs på avancerad nivå inom ramen för Juristprogrammet. Kursen ges under A-perioden varje vår- och hösttermin.


En utförlig kursbeskrivning finner du under "Kursmaterial".


Förväntade studieresultat


Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• visa fördjupad kunskap om och förståelse för skadeståndsrättens begrepp och principer,
• visa fördjupad kunskap om och förståelse för skadeståndsrättens struktur och systematik samt
• visa fördjupad kunskap om och förståelse för skadeståndsrättens centrala delar.


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• redogöra för skadeståndsrättsliga problem och med stöd av rättskällorna föra en fördjupad argumentation utifrån en skadeståndsrättslig systematik och förståelseram.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• visa fördjupad förmåga att på ett metodologiskt korrekt sätt bedöma skade-ståndsrättsliga frågeställningar mot bakgrund av samhället i övrigt samt
• utvärdera den skadeståndsrättsliga materien utifrån en vetenskaplig kritisk analys.Förkunskapskrav

För tillträde till undervisning och examination krävs att den studerande har 150 tenterade och godkända högskolepoäng på obligatoriska kurser inom Juristprogrammet. Därutöver fordras godkända resultat i civilrättsämnena.Kursupplägg

Undervisningen består av seminarier. All undervisning är obligatorisk.


Om kursen
Den övergripande målsättningen med kursen är att ge studenten såväl breda som fördjupade kunskaper i skadeståndsrätt med emfas på utomobligatorisk skadeståndsrätt. Kursen syftar bland annat till att ge studenten ingående kunskap och förståelse för skadeståndsrättens särskilda beståndsdelar och systematik. Förutom studier av skadeståndsrättens begrepp och principer kommer undervisningen också att ge utrymme åt skadeståndsrättsliga frågor och problem som aktualiseras i rättsutvecklingen på området. Syftet är att studenten självständigt ska kunna förstå, analysera och hitta lösningar på skadeståndsrättsliga problem, såväl i en tradi-tionell kontext som i nya rättsmiljöer. Under kursen läggs särskild vikt vid kritisk analys av rättskällorna, och då särskilt rättsfallen. Vidare diskuteras skadeståndsrättens roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund.


Kursmoment
Seminarieundervisningen omfattar följande övergripande kursmoment:


 • skadeståndsrättens allmänna delar,
 • flera ansvarsformer,
 • personskaderätten m.m.,
 • sak- och förmögenhetsskaderätten,
 • europarättens inverkan på skadeståndsrätten samt
 • speciell skadeståndsrätt och process.


Inom ramen för seminarieundervisningen görs även ett studiebesök hos Justitiekanslern.


Undervisning
Undervisningen ges i form av seminarier och bygger på interaktivt lärande. På grundval av tidigare inhämtade kunskaper om juridisk metod vidareutvecklas studentens förmåga att identifiera och lösa skadeståndsrättsliga problem i en samhällelig kontext. Med utgångspunkt i skadeståndsrättens funktioner ges studenten en fördjupad förståelse för skadeståndsrättens betydelse inom såväl rättssystemet som samhället i stort. Studenten ges härigenom möjlighet att kritiskt reflektera över skadeståndsrättens konkreta betydelse för människa och samhälle.


Undervisningen är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående teoretisk såväl som praktiskt användbar kunskap om det skadeståndsrättsliga regelverket. Under kursen behandlas förutsättningarna för skadeståndsansvar, inklusive skadeståndsrättsliga principer, skadebegrepp, jämkning och beräkning av skadestånd samt sambandet mellan skadestånd och försäkring. Kursen omfattar bl.a. allmänna frågeställningar om orsakssamband, culpaansvar och strikt ansvar, liksom särskilda ansvarsprinciper i form av ansvar för annans vållande, för det allmänna, vid ren förmögenhetsskada och vid kränkningar av olika slag. Vidare behandlas en rad olika skadestånds- och försäkringsområden, som bl.a. arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador. Skadeståndsrätten är ett område under stark utveckling och här märks inte minst inverkan av europeisering och rättighetsaspekter, men även beträffande frågor om t.ex. rådgivnings- och ställföreträdaransvar. Aktuella frågor av detta slag diskuteras också under kursen.


Under denna avancerade kurs i civilrätt läggs särskild vikt vid kritisk analys av rättskällorna. Skadeståndsrätten har i stora delar utvecklats genom praxis, och gör så alltjämt, betydande vikt läggs därför vid rättsfallsstudier. Inom ramen för rättsfallsanalysen kan den skadeståndsrättsliga materien också konkret kopplas till principiella, etiska och moraliska frågor.


En stor del av undervisningen ägnas åt diskussion i form av rättsfallsseminarium, där studen-terna förväntas vara drivande och läraren bidra med problembaserade, metodiska och kritiska frågeställningar. Studenterna tränas i att självständigt argumentera utifrån de hållpunkter (regler, principer, funktioner, perspektiv etc.) som seminariet behandlar. Det kan t.ex. handla om begreppsbildning, tolkningslära, rättskällehantering, rättsreglernas inbördes systematik (eller brist på sådan), skadeståndsrättens ändamål och dess konsekvenser samt framtida utveckling.
Lärarna på kursen är till största delen ledande experter inom sina respektive områden.Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.


Till tentamen får medtagas lagbok och AFA Försäkringsvillkor (delas ut under kursen). I detta material är endast över- och understrykningar tillåtna, Juridiska institutionens riktlinjer, alternativ 2.

Byt termin  

Namn:
Skadeståndsrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
skade@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Malin Atran
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Bernitz Ulf
Carlsson Mia
Kleineman Jan
Radetzki Marcus
Sandberg Fredrik
Schultz Mårten
Anders Dereborg
Aron Verständig
Bertil Bengtsson
Henrik Sandell
Johan Gustafsson
Sabina Hellborg