Offentlig upphandling (OFFUPP-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till specialkursen Offentlig upphandling


Ta för vana att regelbundet titta under ”Aktuellt” där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.


Kursen Offentlig upphandling (15 hp) är en specialkurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.


Kursbeskrivning Ladda ned kursens kursbeskrivning under specialkurser HÄR.


Syftet med kursen Kursen har den övergripande målsättningen att ge studenterna djupgående insikter om det svenska upphandlingsrättsliga regelverket, kunskaper om EU:s upphandlingsdirektiv m.m. och översiktlig kunskap om andra internationella upphandlingsregelverk. Därutöver ska kursen ge studenterna en god förståelse för de särskilda metodologiska förutsättningarna som gäller inom rättsområdet. Kursen omfattar ingående studier i lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig svensk upphandlingsrättslig lagstiftning. Regelverket om offentlig upphandling studeras i sin helhet mot bakgrund av bakomliggande EU-direktiv och övriga upphandlingsrättsliga bestämmelser inom unionsrätten. Praxis från EU-domstolen och vägledande avgöranden från svenska domstolar i upphandlingsmål kommer att behandlas.


Kursen i Offentlig upphandling innehåller följande rättsområden


1 - Introduktion och bakgrund till upphandlingsreglerna,


2 - Upphandlingssektorerna och särskilda förfaranden,


3 - Upphandlingsförfaranden och alternativa förfaranden,


4 - Ramavtal och offentliga samarbeten,


5 - Miljöhänsyn och CSR,


6 – Leverantörers skyldigheter och rättigheter,


7 - Krav på upphandlingsföremålet och tilldelning av kontrakt,


8 - Avtalsrättsliga frågor och internationell upphandling och


9 – Rättsmedel. 


Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier och studiebesök. Under kursen presenterar deltagarna de olika fallövningar (case) de arbetat med. Studenterna författar även en individuell promemoria som de erhåller individuell feedback på och en promemoria i grupp som redovisas muntligt.


Kursens förväntade studieresultat (lärandemål) Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:


Kunskap och förståelse  • visa kunskap om upphandlingsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper, och

  • ha kännedom om upphandlingsrättens roll nationellt och internationellt, särskilt förhållandet till den Europeiska Unionen,


Färdighet och förmåga  • visa förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera och bedöma komplexa upphandlingsrättsliga frågeställningar,

  • inom givna tidsramar individuellt planera och genomföra en juridisk analys avseende en komplex upphandlingsrättslig frågeställning, och

  • inom givna tidsramar i grupp förbereda och muntligt redovisa en fallövning (s.k. case).


Värderingsförmåga och förhållningssätt  • bedöma komplexa upphandlingsrättsliga frågeställningar med hänsyn till anknytande samhälleliga frågor såsom miljö- och sociala hänsyn.


Samtliga förväntade studieresultat examineras.


Pedagogiken Innehållet i kursen har utformats för att aktivera och stimulera studenterna till kritisk juridisk problemlösning. Pedagogiken är i hög grad inriktad på kritiskt tänkande, problemlösning och färdighetsträning. Strävan är att samtliga moment – studiet av rättsfall och myndighetsbeslut, fiktiva fall och utarbetande av handlingar och PM – ska ge en god färdighetsträning i offentlig upphandlingsrätt. Undervisningsmomenten förutsätter att studenterna läst in relevant text. Lektionerna syftar främst till att ge struktur och överblick, att redogöra för särskilda svårigheter vid inlärningen av de olika momenten samt att ge studenterna möjlighet att direkt kommunicera med lärarna och med varandra. Den första veckan avslutas med en betygsgrundande dugga. Under kursen ska studenterna författa en individuell promemoria. Syftet med uppgiften är att studenterna ska öva sig i att författa en enklare rättsutredning utifrån den juridiska metoden och att de ska tränas i kritiskt tänkande. Studenterna erhåller muntlig återkoppling på sitt arbete. Studenterna tar även fram en gemensam PM i grupp. Studenterna övas härutöver i att framställa relevanta dokument för att kunna driva processer i olika typer av upphandlingsmål och att i grupp redovisa genomförda rättsutredningar.


Obligatorier och dispens I kursen är deltagandet i samtlig undervisning obligatorisk. Att delta i examinationsmomentet duggan är obligatoriskt. Författandet av en individuell promemoria är obligatoriskt. PM-uppgiften ska mailas in till kursadministratören enligt "Skrivanvisningar PM-uppgift", som vid kursstart finns på kursens hemsida underfliken PM. PM-uppgiften ska författas i enlighet med ”Skrivanvisningar PM-uppgift”, som finns under fliken PM-uppgift på hemsidan. PM som lämnats in i tid men underkänts kan kompletteras samma termin fram till datum för omtentan. Därefter godtas inga kompletteringar. För sent inkomna PM underkänns utan möjlighet till komplettering. I det fallet får studenten omregistrera sig på nästa års kurs och då skriva en godkänd PM för att få ut sitt betyg. Att PM-uppgiften är obligatorisk innebär att ett minst godkänt resultat på uppgiften är en förutsättning för att få ut betyg på kursen. På kursen finns vidare obligatoriskt inslag i form av att i grupp utforma olika rättegångshandlingar. Om studenten inte deltagit i grupparbetet kan godkänt på momentet inte erhållas. Dispens från att skriva duggan, PM-uppgiften eller utformandet i grupp av PM och rättegångshandlingar eller deltagande i undervisningen medges inte. Den som inte har uppfyllt de obligatoriska momenten får inte tillgodoräkna sig sitt betyg på kursen förrän alla obligatoriska moment är genomförda och godkända. Fullgjort obligatorium är giltigt i två år, inklusive den termin som studenten deltagit i kursen.


I undantagsfall – vid laga förfall – kan dispens ges från obligatorier. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Dispens ges alltså ytterst restriktivt och för det krävs laga förfall, exempelvis allvarlig sjukdom som styrks med läkarintyg. Observera att förvärvsarbete, resor etc. inte utgör grund för att bevilja dispens. Dispens ska normalt sökas i förväg hos kursföreståndaren. I samband med att ansökan behandlas tas ställning till vad studenten – för det fall att den beviljas – ska göra för kompletteringsuppgift. Normalt beslutas att sådan ska bestå i en längre PM-uppgift. PM-uppgiften ska vara inlämnad dagen före kursen slutar. 


Krav för deltagande i undervisningen Registrering En student som avser att läsa en kurs ska vara registrerad senast andra kursdagen. Avregistrering Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig hos amanuensen alternativt på Studentexpeditionen senast tre veckor efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle. Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!


Gruppindelning Gruppindelning sker vid första lektionstillfället.


Studieanvisningar


Läroböcker Till kursen används boken "Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling", Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson, Norstedts Juridik, 2019, samt ca 40 artiklar från Upphandlingsrättsligt Tidskrift (UrT), Förvaltningsrättsliga tidskrift (FT) och Europarättslig tidskrift (ERT).


Källmaterial - Relevanta rättskällor återfinns på kurshemsidan.


Övrigt material - Övrigt material delat ut under lektionerna/läggs ut på kurshemsidan under respektive modul. Alla PP-presentationer läggs ut på kurshemsidan. Aktuella videor läggs ut på Youtube.


Förberedelser inför undervisningen All undervisning är obligatorisk. Det är särskilt viktigt att delta i introduktionslektionerna under första vecka, där dels en hel del praktisk information lämnas, dels det material presenteras som utgör grunden för arbetet de kommande veckorna. Kurslitteraturen, aktuella författningar och EU-direktiv samt aktuella avgöranden ska studeras noggrant i helhet. För PM-uppgiften finns vid kursstart på hemsidan dels utförliga instruktioner, dels ämne för PM-uppgiften och dels exempel-PM , se under mappen "PM-uppgift". För gruppuppgifterna kommer material och instruktioner att läggas ut under mappen "Gruppuppgifter" under kursen gång.


Bedömningskriterier vid betygsättning av promemorior:


– problemformulering,


– disposition


– argumentation och analys,


– slutsatser samt


– språk och övrig formalia.


Betygsgraderingen görs på grundval av duggan (1/3), den individuella promemorian (1/3) och promemorian i grupp (1/3). För övriga examinationsmoment gäller endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).


Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten. For att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål for kursen är uppfyllda.


Godkänd obligatorier är giltiga i två år. Datumen för inlämning av PM:n samt övriga dokument finns i schemat på kursens hemsida.


Observera att det är obligatoriskt att aktivt delta vid samtlig undervisning, att aktivt delta i grupp av författande av olika domstolsdokument och att författa en individuell PM och en PM i grupp och att inte uppfyllda obligatorier leder till att betyg för kursen inte kan erhållas.


Betygskriterierna anges i kursplanen.Funktionsnedsättning Allmänt Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.


För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och anpassningar


När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte.


Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.


 Examination
Examination sker genom en dugga efter första veckan, genom författande av en individuell promemoria och en promemoria i grupp, genom aktiv närvaro vid samtliga seminarier samt genom författande i grupp av inlagor till de olika fallövningarna. Vid samtliga seminarier råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa.


Kursföreståndaren kan meddela dispens vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Beträffande närvarokravet vid försvar av egna gruppuppgifter samt opposition på andras gruppuppgifter saknas rätt till dispens även vid laga förfall.Observera att du senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste meddela kursadministratör/amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera också att tentamensanmälan måste ske på sedvanligt sätt senast tre arbetsdagar före tentamen. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder (t.ex. dela upp tentamen) måste du anmäla till administratören.


-------------------------------------------------------------------------
Examination sker under kursen på skriftliga och muntliga prestationer. Examinator kan besluta om en skriftlig/muntlig tentamen om särskilda skäl föreligger.


Särskilt
Kursen omfattar ingående studier i lagen om offentlig upphandling, LOU. LOU kommer att studeras i sin helhet mot bakgrund av bakomliggande EU-direktiv och andra bestämmelser i EU-rätten. Även rättspraxis från EU-domstolen och principiellt viktiga nationella domar av betydelse kommer att behandlas.

Kursen inleds med ett intensivt teoriblock, där du får bekanta dig med lagstiftningen. Kursens teoretiska delar kommer att varvas med praktiska exempel, fallstudier och övningar i processföring och annan argumentation.

I slutet av kursen kommer ni att genomföra processpel vilka kommer att vara kopplade till de case ni arbetat med under kursens gång.

Deltagarna kommer att vara engagerade i "case" där olika problemställningar initieras. Seminarierna är delvis utformade som förhandlingssituationer mellan involverade parter i det aktuella fallet, och delvis i form av föredragningar av skriftliga utredningar med efterföljande diskussion. Deltagarna kommer att arbeta såväl i grupp som individuellt. All undervisning är obligatorisk.

Byt termin  

Namn:
Offentlig upphandling
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
offupp@juridicum.su.se
Koordinator:
Valentina Barrios
Kursföreståndare:
Andrea Sundstrand

Lärare:


Sundstrand Andrea
Anders Asplund
Carl Norén
Catharina Piper
Charlotte Trelde
Daniel Wendelsson
Fredrik Morawetz
Hans Sundström
Helena Rosén Andersson
Jenny Jensen
Jessica Lindell
Joakim Lavér
Johan Kennemyr
Kristoffer Sällfors
Lena Mårdh
Magnus Nilsson
Malin Cope
Malin Lindvall
Maria Andersson Müller
Olof Larsberger
Per-Ola Bergqvist
Per-Owe Arfwedson
Robert Ågren
Sophia Anderberg
Ulrica Dyrke