Företagsbeskattning (FÖREBE-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Vi som arbetar med specialkursen i företagsbeskattning önskar dig varmt välkommen! Kursbeskrivning Ladda ned den detaljerade kursbeskrivningen HÄR. Företagsbeskattningskursen är en specialkurs som behandlar de skatteproblem som berör företagsverksamhet. Den övergripande målsättningen med kursen att ge god kännedom om företagsbeskattningens struktur samt att ge förmåga att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena. Kursen bygger direkt på de grundläggande kunskaper som erhållits i grundkursen skatterätt och fördjupar avsevärt dessa tidigare erhållna kunskaper. Kursen är problemorienterad och målsättningen är att förmedla djupgående teoretisk och praktiskt användbar kunskap om skattepolitik, lagstiftningslära, skatterättsliga metodfrågor, rättsprinciper och rättsregler inom företagsbeskattningens område. Skattepolitik och lagstiftningslära är en röd tråd genom hela kursen. En särskilt viktig fördjupning sker genom fokus på redovisningsrättens betydelse för beskattningen. Övriga materiella ämnen är mervärdesskatt, fåmansföretagsbeskattning, koncernbeskattning samt omstruktureringar och företagsöverlåtelser. Avsikten är inte att alla företagsbeskattningsregler skall behandlas, utan istället sker fördjupning inom de viktigaste delområdena. Särskild färdighetsträning ges genom ett omfattande case som löses och presenteras skriftligt och muntligt i samverkan med framstående praktiker.Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- visa fördjupad kunskap i och hög förståelse av företagsbeskattningens syften, struktur och effekter mot bakgrund av den förda skattepolitiken och målsättningen med denna i sa° väl nationell som internationell miljö,

- visa fördjupad kunskap i och hög förståelse av avancerade och komplexa skatterättsliga problem inom centrala delar av kursens område,

- visa fördjupad förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera och analysera avancerade och komplexa skatterättsliga problem inom centrala delar av kursens område,

- inom givna tidsramar planera och genomföra kvalificerade rättsutredningar på skatterättens område och presentera sådana såväl skriftligen som muntligen,

- självständigt och kritiskt bedöma och vardera metoden för skattedomstolars normbildande verksamhet och skattepolitiska förslag.


Förkunskapskrav

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 hp. Som särskilt förkunskapskrav för att tentera kursen gäller att godkända tentamen i skatterätt, associationsrätt samt företagsekonomi skall ha avlagts dessförinnan. De som läst skatterätt enligt nya juristprogrammet från HT -12 (NSO) uppfyller kravet på företagsekonomi.


Kursupplägg

Kursen inleds med en allmän ”propedeutisk” del. Avsikten är att snabbt repetera grundkursens innehåll. Undervisningsblocket bygger på äldre tentamina givna på kursen Beskattningsrätt I.

Därefter behandlas följande områden i block med i allmänhet skilda föreläsnings- och övningstillfällen:

1. Sambandet redovisning och beskattning, konstitutionella aspekter samt periodiseringsfrågor
2. Beskattningen i samhällelig kontext/lagstiftningslära/skattepolitik
3. Särskilda metodfrågor inom skatterätten (legalitetsprincip och tolkningens gränser)
4. Fastighetsbeskattning
5. Mervärdesskatt
6. Olika företagsformer, framförallt aktiebolags- och fåmansföretagsbeskattning
7. Beskattning av företagsgrupper
8. Omstrukturering och företagsöverlåtelser
9. Case

Till följd av schematekniska skäl kan det inte uteslutas att ordningsföljden kan komma att se annorlunda ut.

Alla block är lika viktiga och kan komma att beröras på den skriftliga tentamen. Du uppmanas starkt att följa samtliga undervisningspass.

Kursen avslutas med ett block av övningar på diverse olika problem som behandlats tidigare i kursen.

Skriftliga och muntliga övningar

I slutet av kursen ges ett case i samarbete med PWC som går ut på att utföra en rättsutredning som presenteras skriftligt och muntligt inför kurskamrater och ett team lärare och rådgivare från PWC. Se schema samt separat information i PM av professor Teresa Simon-Almendal.

Obligatorier

Seminarierna är obligatoriska. Krav är aktiv närvaro. Det ges generell dispens att utebli från ett av dessa seminarier. Enligt kursföreståndarens anvisningar ska dock frånvaro kompenseras med skriftlig uppgift för den som missar mer än ett seminarium. I övrigt ges endast dispens vid laga förfall.

I kursen ingår ett obligatoriskt och betygssatt case. Närmare information lämnas vid introduktionsföreläsningen samt på ett särskilt introduktionstillfälle. Dispens ges normalt inte. Vid synnerliga skäl kan dispens ges.


Examination

Tentamensanmälan

Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast 1 vecka före tentamen. Detta är viktigt eftersom flera specialkurser ofta tenterar vid samma tillfälle. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig kan inte beredas plats på tentamen. Student som underkänts vid den slutliga examinationen bereds tillfälle till omtentamen. Case anordnas dock endast en gång per år. De förväntade studieresultaten (se ovan) styr examinationen.

Tentamen

Kursens förväntade studieresultat examineras genom seminarier (ger inga poäng), avklarat case (10% av poängen) och en hemtentamen (90% av poängen)). Observera att förmågan till kritiskt tänkande examineras och den visade förmågan måste vara minst godkänd (se närmare det så kallade rambeslutet). Godkänt deltagande i caset kan ge mellan 1 och 3 poäng. Betyg sätts med en sammanvägning av de tre prestationerna. I examinationen kan erhållas maximalt 30 poäng. Hemtenta ger 30 poäng. Casepoängen tillgodoräknas studenten inom maxpoängen. Som betyg används någon av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U). Alternativt kan den sjugradiga skalan användas på begäran framställd före tentamen. För AB ska normalt 24 poäng uppnås, för Ba 19 poäng och för B 15 poäng.

Tillåtna hjälpmedel vid salstentamen

Endast källmaterial, inga anteckningar. Med källmaterial förstås svensk lagbok och i kursplanen angivet källmaterial (exv. författningssamlingar, rättsfallsamlingar, fördragstexter, formulärsamlingar, standardavtal). Endast ett exemplar av lagboken och övrigt källmaterial får medtas till tentamen.

Över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Ord i texten får även ringas in och streck dras i marginalen. Korshänvisningar i form av streck och pilar samt lagtexthänvisningar är tillåtna. Anteckningar i form av ord eller meningar är inte tillåtna. En lagbok eller författningssamling får förses med flärpar för att markera var vissa författningar återfinns. På respektive flärp får endast författningens namn anges. Tomma flärpar är inte tillåtna.

Miniräknare är tillåtet hjälpmedel, dock inte grafräknar.

Byt termin  

Namn:
Företagsbeskattning
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forebe@juridicum.su.se
Koordinator:
Lee Billing Graflund
Kursföreståndare:
Roger Persson-Österman

Lärare:


Appelberg Mattias
Hultqvist Anders
Monsenego Jérôme
Nyquist Siv
Persson-Österman Roger
Simon Almendal Teresa
Christer Silfverberg
Daniel Stamenkovic
Emma Pettersson
Erik Sjöstedt
Jan Bjuvberg
Jan Kleerup
Jesper Öberg
Johanna Mihaic
Krister Andersson
Lars Svensson, Joachim Lundholm, Ramin Meymi
Linn Haslum Lindgren
Nicklas Boström
Niclas Lindgren
Niklas Hagbard
Sofia Almén
Ulla Werkell