Rättsinformatik (RI-H)

Aktuellt

2020-04-30 - Omhemtentamensgenomgång
Presentationerna från omhemtentamensgenomgången finns nu publicerade under Kursmaterial (--> Tentor).


2020-04-23 - Information om ett forskningsprojekt
I syfte att frigöra tid för genomförande av den så kallade Stockholmsmodellen som lyfter fram vikten av kritiskt tänkande undersöker vi inom rättsinformatiken vilka lärandeprocesser som går att digitalisera på ett meningsfullt, säkert och effektivt sätt. Vi har så långt introducerat digitala föreläsningar och digitala hemtentor. Nu undersöker vi de rättsliga och tekniska förutsättningarna för helt eller delvis automatiserade bedömningar av de metod-PM avseende dataskyddsregleringen som utgör ett obligatoriskt moment under det första blocket i RINF-kursen.

Planen är att jämföra våra lärares manuella bedömningar av PM:en med vad som går att åstadkomma genom maskininlärning. Det aktuella forskningsprojektet MMM (Means for Memo Matching) sker i samverkan med Institutionen för data- och systemvetenskap också här vid Stockholms universitet. Målet är i slutänden att förbättra kursen för studenterna och att frigöra tid för andra moment. Om vi kommer fram till att det på ett rättssäkert och ändamålsenligt går att använda helt eller delvis automatiserade bedömningar av PM:en kan de undervisningstimmar kursen har till sitt förfogande användas till annan meningsfull undervisning för studenterna (istället för de timmar som nu går åt för PM-rättning).

Skyddet av studenternas personliga integritet står i centrum varför alla texter kommer att pseudonymiseras (avidentifieras) för att undvika att enskilda individer ska kunna identifieras.

Har du frågor kring forskningsprojektet är du välkommen att höra av dig till Professor Cecilia Magnusson Sjöberg (cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se) eller Forskningsassistent Johan Rosell (johan.rosell@juridicum.su.se).


2020-04-22 - Omhemtentamensgenomgång
Tentamensgenomgången för omhemtentamen i Rättsinformatik (2020-03-31) kommer äga rum 2020-04-29 kl. 10:00 i Zoom:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65557910581
Meeting ID: 655 5791 0581


2020-04-20 - Omtentamensresultatet anslaget 
Resultatet från omhemtentamen i Rättsinformatik 2020-03-31 är nu publicerat. Respektive delmoment finns rapporterat i FastReg under Aktiviteter, och har du fullgjort samtliga moment finner du även slutbetyget på kursen under Betyg (slutbetyget kommer även att föras över till Ladok inom kort). Nedan följer några svar på vanliga frågor och funderingar.

Hur ser jag min tentamen?
Hemtentamen kan hämtas ut i Exia. I tentamen finner du även motivering av kriterierna Fakta, Fokus, Form.

Gör följande:
https://exia.su.se
* klicka på Hämta resultat
* skriv in ditt personnummer

Kommentarsbeskrivning:
Fakta - förmåga att visa fördjupad kunskap om aktuell frågeställning
Fokus - förmåga att kritiskt och självständigt identifiera samt analysera en juridisk frågeställning.
Form - förmåga att presentera ett väl strukturerat och formulerat svar
Nivåerna utgår från lärandemålen: otillräcklig, grundläggande, god eller mycket god förmåga.
Examinatorernas kommentar/motivering är således en bedömning av din förmåga att uppfylla ovan kriterierna.

Finns det någon svarsmall alternativt tentamensgenomgång?
En tentamensgenomgång kommer äga rum via Zoom. Vi återkommer om tid och datum. Kortfattade modellsvar kommer även att publiceras i samband med genomgången. 

Hur gör jag om jag blev underkänd?
Nästa tentamenstillfälle är ordinarie hemtentamen HT20. För att kunna anmäla dig till denna behöver du omregistreras. Kontakta kursadministrationen i samband med kursstart. 

Jag är inte nöjd med mitt betygsbeslut
All nödvändig information vid begäran om omprövning, samt blankett finner du på denna sida:
https://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg
Bifoga en kopia av din tentamen i samma mail vid begäran om omprövning.

Vänligen observera vid begäran om omprövning:
För att ett betygsbeslut ska ändras krävs enligt 6 kap. 24 § högskoleförordningen (1993:100) att det betyg som har meddelats framstår som uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller någon annan anledning.

Det bör i sammanhanget anmärkas att det inte räcker med att studenten redovisat vissa förhållanden i tentamenssvaret. Även om examinator kan förstå den som anser att ett högre betyg hade varit rimligt, innebär inte det att betygsbeslutet är uppenbart oriktigt. Vad som huvudsakligen bedöms är om det har framkommit nya omständigheter som inte redan har prövats eller om det finns andra skäl som har lett till att bedömningen av tentamenssvaret har varit uppenbart oriktigt.


2020-03-31 - Tekniskt strul
Åtkomstkoden till omtentamen kan komma att skickas ut något sent då det just nu är extrem fördröjning på juridicums terminalserver. Blir det sådan fördröjning att det inkräktar på skrivtiden kommer ytterligare skrivtid att läggas på. 
Uppdatering (09:50): Koden är nu utskickad. Skrivtiden är 10:00 - 18:00 (eller 22:00 för studenter med rätt till utökad skrivtid). Stort lycka till! 


2020-03-27 - Inför tentamen 2020-03-31
Anmälan till omhemtentamen stänger idag (2020-03-27) kl. 23:59. Vänligen observera att anmälan även vid hemtentamen är obligatoriskt. Studenter som inte har anmält sig i förväg ges inte möjlighet att tentera (detta enligt prefektbeslut, något som vi på kursen inte kan bevilja undantag ifrån).

Instruktioner till hemtentamen finns även under Kursmaterial --> Examination (se även under Schema).

Välkomna att höra av er om ni har ytterligare frågor (ri@juridicum.su.se)!


2020-03-25 Modell- och AB-svar ordinarie tentamen
Nu finns ordinarie hemtentamen med modellsvar och AB-svar publicerat under Kursmaterial (--> Tentor).


2020-03-18 - Nya telefontider
På grund av rådande förhållanden är nu mottagningstiderna inställda (det är också för närvande låst in till SU:s byggnader). Kursadministratören har därför utökade telefontider: måndagar-torsdagar 13-15. Det går förstås även bra att nå oss per mail!


2020-03-03 - Tentamensresultatet anslaget 
Resultatet från ordinarie hemtentamen i Rättsinformatik 2020-02-13 är nu publicerat. Respektive delmoment finns rapporterat i FastReg under Aktiviteter, och har du fullgjort samtliga moment finner du även slutbetyget på kursen under Betyg (slutbetyget kommer även att föras över till Ladok inom kort). Nedan följer några svar på vanliga frågor och funderingar.

Hur ser jag min tentamen?
Hemtentan kan hämtas ut i Exia. I tentamen finner du även motivering av kriterierna Fakta, Fokus, Form.

Gör följande:
https://exia.su.se
* klicka på Hämta resultat
* skriv in ditt personnummer

Kommentarsbeskrivning:
Fakta - förmåga att visa fördjupad kunskap om aktuell frågeställning
Fokus - förmåga att kritiskt och självständigt identifiera samt analysera en juridisk frågeställning.
Form - förmåga att presentera ett väl strukturerat och formulerat svar
Nivåerna utgår från lärandemålen: otillräcklig, grundläggande, god eller mycket god förmåga.
Examinatorernas kommentar/motivering är således en bedömning av din förmåga att uppfylla ovan kriterierna.

Finns det någon svarsmall alternativt tentamensgenomgång?
Tentamensgenomgång äger rum 12 mars kl. 10:00 – 12:00 i hörsal 7 (se under Schema). Detta är den huvudsakliga genomgången, men även kortfattade modellsvar kommer att publiceras efter tentamensgenomgången.

Hur gör jag om jag blev underkänd?
Omtentamen är öppen för anmälan.

Jag är inte nöjd med mitt betygsbeslut
All nödvändig information vid begäran om omprövning, samt blankett finner du på denna sida:
https://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg
Bifoga en kopia av din tentamen i samma mail vid begäran om omprövning.

Vänligen observera vid begäran om omprövning:
För att ett betygsbeslut ska ändras krävs enligt 6 kap. 24 § högskoleförordningen (1993:100) att det betyg som har meddelats framstår som uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller någon annan anledning.

Det bör i sammanhanget anmärkas att det inte räcker med att studenten redovisat vissa förhållanden i tentamenssvaret. Även om examinator kan förstå den som anser att ett högre betyg hade varit rimligt, innebär inte det att betygsbeslutet är uppenbart oriktigt. Vad som huvudsakligen bedöms är om det har framkommit nya omständigheter som inte redan har prövats eller om det finns andra skäl som har lett till att bedömningen av tentamenssvaret har varit uppenbart oriktigt.


2020-02-12 - Föreläsningen "IT för jurister"
En student har hört av sig och eftefrågat föreläsningsbilderna till den digitala föreläsningen IT för jurister. Dessa finns nu under Kursmaterial.


2020-02-10 - Inför tentamen 2020-02-13
Anmälan till ordinarie hemtentamen stänger imorgon (2020-02-11) kl. 23:59. Vänligen observera att anmälan även vid hemtentamen är obligatoriskt. Studenter som inte har anmält sig i förväg ges inte möjlighet att tentera (detta enligt prefektbeslut, något som vi på kursen inte kan bevilja undantag ifrån).

Instruktioner till hemtentamen finns nu även under Kursmaterial --> Examination (se även under Schema).

Under frågestunden idag fick vi även frågor om hur betygssättningen fungerar (en bild som förklarar detta finns i introföreläsningen).

Mer konkret innebär detta att följande slutbetyg ges på kursen:
B: Ges till studenter som erhåller B på hemtentan och B/BA på seminarium 3. 

BA: Ges till studenter som erhåller BA på hemtentan och B/BA/AB på seminarium 3. Även studenter som erhåller AB på seminarium 3 och B på hemtentamen får BA i slutbetyg. 

AB: Ges till studenter som erhåller AB på hemtentamen och BA eller AB på seminarium 3. 

Välkomna att höra av er om ni har ytterligare frågor (ri@juridicum.su.se)!


2020-02-07 - Resultat seminarium 3
Resultatet från seminarium 3 framgår nu i FastReg under Aktiviteter.

Ni som fått underkänt "(U)" är uppskrivna på kompletteringstillfället ("Kompletteringstillfälle - Seminarium 3") som äger rum på måndag 10 feb kl. 10:00-11:00 i sal D231 (inga övriga studenter, som inte fått detta beviljat, ska delta vid detta tillfälle).


2020-02-04 - Seminarium 3
Imorgon (5 februari) och på torsdag (6 februari) äger seminarium 3 rum. Observera därvid vad som står i instruktionerna (se under 3.1), nämligen att det är tillåtet att rådfråga övriga gruppmedlemmar i sin undergrupp (och för den delen förbereda sig tillsammans), men att själva examinationen är individuell (och att ni alltså betygssätts för sig, se vidare seminarieinstruktionerna under 3.2 och kursbeskrivningen under 5.2.).

Studenter har ibland uttryckt en oro inför att seminariet hålls på engelska. I detta sammanhang kan nämnas att det inte fordras några särskilda kunskaper i engelska (utöver vad som gäller för antagningen till juristprogrammet i sin helhet). Det övergripande syftet med seminariet är (bland annat) att ge studenter möjlighet att öva och förbättra sin juridiska engelska (se närmare kursbeskrivning under 5.2). Engelska är numera arbetsspråket i allt fler verksamheter av juridiskt slag. Detta gäller särskilt inom rättsinformatikens ämnesområde som präglas av internationalisering.


Stort lycka till!


2020-02-03 - Föreläsningarna i Informationssäkerhet
Vill uppmärksamma er på att det finns en kompletterande presentation till Informationssäkerhet I under Kursmaterial. I övrigt har några av er uppmärksammat att föreläsningsbilderna till föreläsningen Informationssäkerhet III varit utdaterade (tack för att ni påtalade detta). Ny presentationsbilder till den aktuella föreläsningen finns nu under Kursmaterial ("Informationssäkerhet III"). 


2020-01-31 kl. 12:00 - Seminarium 1 / PM
Resultatet från seminarium 1 (inklusive PM) finns nu publicerat i FastReg under aktiviteter. "(G)" Innebär att ni är godkända på såväl seminariet som på PM-uppgiften. Saknar ni närvaro på seminariet eller har fått komplettering framgår detta i en notering till "Seminarium 1" (t.ex. "Närvaro: G. PM: Komplettering). 

Era PM-uppgifter med lärarkommentarer hittar ni direkt i FastReg-forumen. Ni kan se samtliga PM-uppgifter i er grupp (se närmare förklaring under 3.2 i seminarieinstruktionen). För att stärka ditt integritetsskydd har du alltid rätten att ta bort din PM (inklusive lärarkommentar). Har du fått komplettering laddar du upp en ny omarbetad version i FastReg-forumet "Komplettering - Behandling av personuppgifter" senast 5 februari kl. 23:59. 


2020-01-30 - Seminarium 2
Närvaron från seminarium 2 är nu registrerad i FastReg och framgår under Aktiviteter. 


2020-01-24 - PM-inlämning/rättning
Deadline för PM-inlämning är idag kl. 15:00. För närmare information, se anvisningarna till seminarium 1 samt instruktionerna till hur ni ska ladda upp i Forum (vilka ni hittar under Kursmaterial --> Seminarier alternativt genom att följa länken under 3.2 i seminarieanvisningen). 

När PM-rättningen pågår under kommande vecka kommer ni att få notiser från FastReg om att det finns kommentarer lämnade till PM-uppgifterna. Vänligen observera dock att ni får tillgång till era PM med kommentarer först när samtliga PM är rättade (och då öppnas Forumet åter för respektive grupp). Vi har tyvärr inte möjlighet att ta bort notis-funktionen men hoppas ni har överseende med detta några dagar för att principen om likabehandling ska kunna upprätthållas. Alla studenter kan ta del av sina PM-resultat på fredag (31 januari) från kl 12.


2020-01-23 - Intressant föreläsning i rättsinformatik (ej kursfordran)
Missa inte: Installationsföreläsning Från Lex Scripta till Lag 4.0 i samband med Peter Wahlgrens tillträde till Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap. Onsdagen den 29 januari kl. 17, Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus. För mer information och för anmälan, vänligen se: https://www.jurinst.su.se/om-oss/kalendarium/installationsf%C3%B6rel%C3%A4sning-fr%C3%A5n-lex-scripta-till-lag-4-0-1.466620


2020-01-22 - AB-svar/modellsvar
Är nu uppdaterat. I den utsträckning AB-svar/modellsvar finns tillgängliga från de senaste två åren är dessa publicerade under Kursmaterial (--> Tentor). 


2020-01-21 - Tentaanmälan 
Som flera av er redan noterat så är tentaanmälan till ordinarie hemtentamen (13 februari) redan öppen och stänger 11 februari kl. 23:59. Som nämndes på introduktionen igår gäller samma regler vid hemtentamen som vid salstentamen, dvs. att studenter som inte anmält sig i förväg inte ska ges möjlighet att tentera (detta enligt prefektbeslut, något som vi på kursen inte kan bevilja undantag ifrån). 


2020-01-21 - Undergrupper till seminarium 3
Ni är nu tilldelade undergrupper till seminarium 3. Vilken undergrupp ni har hittar ni under fliken "Aktiviteter" --> Rättsinformatik --> Seminarium 3 --> under "Uppgift". Står det t.ex. 2C betyder alltså detta att du går i grupp 2 och har undergrupp C. Vänligen observera dock att examinationen är individuell och det således inte är ett grupparbete (listan av deltagare ni kan se i FastReg är således "bara" en deltagarlista, se bl.a. punkt 3.1 i anvisningarna till seminariet).


2020-01-21 - PM-inlämning
FastReg-forumen för inlämning av PM-uppgifterna öppnar imorgon (22 januari) kl. 07:00 och stänger fredag (24 januari) kl. 15:00. Instruktioner om hur PM-uppgiften ska lämnas in hittar ni under Kursmaterial --> Seminarier. 


2020-01-19 - Kursstart!
Varmt välkomna till kursintroduktionen imorgon 20 januari kl. 13:00 i hörsal 6.

Seminariematerialet är nu (sedan i fredags) publicerat under Kursmaterial.
Övrigt undervisningsmaterial finns också tillgängligt under samma flik (notera att ni hittar de digitala föreläsningarna under Kursmaterial --> Föreläsningar --> "Rättsinformatik - Digitala föreläsningar". I de fall det finns separata föreläsningsbilder till presentationerna finns även dessa publicerade under samma flik).


Vi ber er också observera att en föreläsning i rättautomation (I) utgår denna termin (som skulle ägt rum 27/1). 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Varmt välkomna till kursen Rättsinformatik! 


Gruppvalet öppnar fredagen den 17/1 kl. 12.00. Omregistrering till kursen sker via mail till RI@juridicum.su.se med start 7 januari 2020.


Samtliga digitala föreläsningar finns i Kursmaterial -> Föreläsningar. De digitala föreläsningarna är schemalagda blockvis och är tillgängliga under hela kursens gång.


Kursintroduktionen äger rum i hörsal 6 den 20 januari kl 13:00.


 

Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ri@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Rosell
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg

Lärare:


Colonna Liane
Edenroth Mårten
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Rosell Johan
Sandberg Fredrik
Vries de Katja
Dan Svantesson
Liane Colonna
Martin Brinnen
Nils Fjelkegård
Staffan Malmgren
Tobias Edvardsson