Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Jack Ågren
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 14 94
Fax:08-612 41 09
Rum:C 772
Mobil:0730 - 81 12 01
Funktion:
Enhet:
Forskningsutskott
Medlem:
Straffrätt
Forskningsutskottet, suppleant

Presentation:
 

Docent Jack Ågren är kursföreståndare för specialkursen Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning, och undervisar i straffrätt på bl.a. grundkursen i straffrätt och på specialkurser.


1.Bakgrund
- Docent i straffrätt 2018
- Universitetslektor vid Stockholms universitet 2013
- Jur. dr 2013
- Jur. kand. 2002


2. Publikationer
Monografier:
- Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning. Jure AB, Stockholm 2013. (Ak. avh.)


Antologier:
- Gärningsculpa och social adekvans – några reflektioner. Festskrift till Dan Frände. Helsingfors, 2017 (JFT Häfte 2–4 2017, s. 784–802)
-Läroboken som medel för lärande - ett pedagogiskt perspektiv på straffrätten. Festskrift till Josef Zila. Norstedts Förlag, Stockholm 2013.
- Trafiktjänstemäns befogenheter vid fall av bedrägligt beteende och spärrforcering. Festskrift till Suzanne Wennberg, Norstedts Förlag, Stockholm 2009.
- Billighet, återhållsamhet och tolerans - ett humanitetsperspektiv på billighetsskälen i BrB 29:5. Festskrift till Madeleine Leijonhufvud, Norstedts Förlag, Stockholm 2007.


Läroböcker:
- Brott och straff – en grundbok i straffrätt, Norstdts Juridik/Karnov Group, Stockholm 2018.
- Straffansvar.Wolters Kluwer, Stockholm 2015. 


Bidrag i läroböcker:
- Svensk Juridik, författare till straffrättskapitlet i boken, Wolters Kluwer, 2017.


Lagkommentarer:
- Karnov och Lexino. Brottsbalken. En kommentar. Kapitel 1–38. (Författare till kapitel 25, 26, 29 och 30), Karnov Group, Stockholm 2018.


Artiklar m.m.:
- Förbudet mot reformatio in pejus och val av påföljd. Juridisk Tidskrift 2015-2016 nr 3.
- Kan underlåtenhet medföra ansvar för mord? Några synpunkter i ljuset av ett hovrättsavgörande, JP Infonet juni 2015.
- Abstrakt, konkret och fiktivt straffvärde, JP Infonet februari 2015.
- "Att göra en pudel" - ånger som skäl för strafflindring, JP Infonet november 2014. 
- Otillbörlig bevisprovokation tillmäts betydelse som billighetsskäl, Juridisk Tidskrift 2011-12 nr 4.
- Allvarlig sjukdom och strafflindring. Juridisk Tidskrift 2010–11 nr 3.
- Straffrabatt för kronvittnen som riskerar hot om allvarliga repressalier. Juridisk Tidskrift 2009–2010 nr 3
- Utvisning på grund av brott – bedömningen vid kollision mellan barns behov av föräldern och samhällsintresset. Tillika fråga om menprövning. Juridisk Tidskrift 2007–2008 nr 3.


3. Pågående forskningsprojekt
- Social adekvans, forskningsprojekt på 50 % (prel. färdigt 2019)


4. Remissyttranden
- Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30), (dnr SU FV-1.1.3-1551-18), 2018.
- Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14),  (dnr  SU FV-1.1.3-1038-18), 2018.
- Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89), (dnr SU FV-1.1.3-4238-17), 2018.
- En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30), (dnr SU FV-1.1.3-1490-17), 2017.
- En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82), (dnr SU FV-1.1.3-0042-17), 2017.
- Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36), (dnr SU FV-1.1.3-3194-16), 2016.
- Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), (dnr SU FV-1.1.3-1237-16), 2016.
- En ny strafftidslag (SOU 2016:18), 2016
- Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57), 2015
- Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43), 2014
- Straffskalorna för allvarliga våldsbrott  (2014:18), 2014
- Europeisk skyddsorder - Samverkan om skydd för hotade och förföljda personer inom EU (Ds 2014:3), 2014.
- Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85), 2014.
- Olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2013:43), 2013.
- Utslussning från ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9), 2009.
- Bidragsspärr (SOU 2008:100), 2009.
- Straffskalan för mord (SOU 2007:90), 2008.
- Ett effektivare brottmålsförfarande - några ytterligare åtgärder (SOU 2005:117), 2006.


5. Forskningsintressen
- Påföljdssystemet och påföljdsbestämning
- Straffrättens allmänna del
- Straffrättsteori


6. Forskningshandledning
- Biträdande handledare för doktoranden Axel Holmgren (pågående)


7. Förtroendeuppdrag
- Gruppsuppleant i forskningsutskottet, Juridicum, Stockholms universitet, 2018-ff.
- Påhlmans Handelsinstitut Ledningsgruppen för YH-utbildningen Paralegal 2016-ff.
- Påhlmans Handelsinstituts Advisory Board, 2016-ff.
-Jämställdhet- och jämlikhetssamordnare för Juridiska fakulteten och Juridiska institutionen, 2015 - 2017.
- Utbildningsutskottet, gruppsuppleant, Juridicum, Stockholms universitet, 2015 ff.
- Doktorandrådet, Juridicum, Stockholms universitet, 2007-2009
- Forskningsutskottet, Juridicum, Stockholms universitet, 2007-2009
- Institutionsstyrelsen, Juridicum, Stockholms universitet, 2007-2009Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg