Offentlig upphandling Avancerad nivå (OFFUPP-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till den fristående kursen Offentlig upphandling (15hp).


Den här kursen kommer att ges hösten 2020. Eftersom institutionen fortfarande övergår från Fastreg-sidor till Athena så finns det inte en publik hemsida för höstens kurs. Men höstens kurs kommer ha liknande upplägg som våren 2019.

Syftet med kursen Kursen har den övergripande målsättningen att ge studenterna djupgående insikter om det svenska upphandlingsrättsliga regelverket, kunskaper om EU:s upphandlingsdirektiv m.m. och översiktlig kunskap om andra internationella upphandlingsregelverk. Därutöver ska kursen ge studenterna en god förståelse för de särskilda metodologiska förutsättningarna som gäller inom rättsområdet. Kursen omfattar ingående studier i lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig svensk upphandlingsrättslig lagstiftning. Regelverket om offentlig upphandling studeras i sin helhet mot bakgrund av bakomliggande EU-direktiv och övriga upphandlingsrättsliga bestämmelser inom unionsrätten. Praxis från EU-domstolen och vägledande avgöranden från svenska domstolar i upphandlingsmål kommer att behandlas.


Kursen innehåller följande moduler:


Modul 1 - Introduktion och bakgrund


Modul 2 - Upphandlingssektorerna och särskilda förfaranden


Modul 3 - Upphandlingsförfaranden och alternativa förfaranden


Modul 4 - Ramavtal och offentliga samarbeten


Modul 5 - Miljöhänsyn och CSR


Modul 6 - Leverantörer


Modul 7 - Krav på upphandlingsföremålet och tilldelning av kontrakt


Modul 8 - Avtalsrättsliga frågor och internationell upphandling


Modul 9 - Rättsmedel


Modul 10 - Tentamensläsning


De tio olika modulerna ger tillsammans en ingående kunskap och färdighet i upphandlingsrätt. Varje modul innehåller två-fem videor på ca 20 minuter, en anvisad text i läroboken, en-tre svenska och unionsrättsliga avgöranden och en tre timmar lång lektion som hålls online. Texthänvisning, aktuella videor och avgöranden läggs ut i början av varje ny modul. Efter varje modul prövas kunskaperna i en kort dugga. Studenterna ska även författa en individuell PM som behandlar ett för kursen aktuellt ämne på vilken erhålls individuell feedback.


Kursens förväntade studieresultat (lärandemål) Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


Kunskap och förståelse • visa kunskap om upphandlingsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper, och • ha kännedom om upphandlingsrättens roll nationellt och internationellt, särskilt förhållandet till den Europeiska Unionen.


Färdighet och förmåga • visa förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera och bedöma komplexa upphandlingsrättsliga frågeställningar, • inom givna tidsramar individuellt planera och genomföra en juridisk analys avseende en komplex upphandlingsrättslig frågeställning, och • inom givna tidsramar i grupp förbereda och muntligt redovisa en fallövning (s.k. case).


Värderingsförmåga och förhållningssätt • bedöma komplexa upphandlingsrättsliga frågeställningar med hänsyn till anknytande samhälleliga frågor såsom miljö- och sociala hänsyn.


Samtliga förväntade studieresultat examineras.


Pedagogiken Innehållet i kursen har utformats för att aktivera och stimulera studenterna till kritisk juridisk problemlösning. Pedagogiken är i hög grad inriktad på kritiskt tänkande, problemlösning och färdighetsträning. Strävan är att samtliga moment – studiet av rättsfall och myndighetsbeslut, fiktiva fall och utarbetande av PM – ska ge en god färdighetsträning i offentlig upphandlingsrätt. Undervisningsmomentet de online-baserade lektionerna förutsätter att studenterna läst in relevant text och avgöranden och tittat de på videorna som tillhör respektive modul. De online-baserade lektionerna syftar främst till att ge struktur och överblick, att redogöra för särskilda svårigheter vid inlärningen av de olika momenten samt att ge studenterna möjlighet att direkt kommunicera med läraren och med varandra. Varje modul avslutas med en kort, inte betygsgrundande, dugga. Under kursen ska studenterna författa en individuell PM. Syftet med PM-uppgiften är att studenterna ska öva sig i att författa en rättsutredning utifrån den juridiska metoden och att de ska tränas i kritiskt tänkande. Studenterna erhåller skriftlig återkoppling på sitt arbete.


Obligatorier och dispens I kursen är deltagandet i online-lektionerna frivilligt. Det rekommenderas dock att studenten deltar i samtliga lektioner. Lektionerna spelas in och finns tillgängliga i efterhand. Ett obligatoriskt inslag i kursen är författandet av en promemoria. PM-uppgiften ska mailas in till kursadministratören enligt "Skrivanvisningar PM-uppgift", som vid kursstart finns på kursens hemsida underfliken PM. PM-uppgiften ska författas i enlighet med ”Skrivanvisningar PM-uppgift”, som finns under fliken PM-uppgift på hemsidan. PM som lämnats in i tid men underkänts kan kompletteras samma termin fram till datum för omtentamen. Därefter godtas inga kompletteringar. PM:n kan endast ges betyget godkänd/icke godkänd. För sent inkomna PM underkänns. Att PM-uppgiften är obligatorisk innebär att ett godkänt resultat på uppgiften är en förutsättning för att få ut betyg på kursen. Fullgjort obligatorium är giltigt i två år, fr.o.m. den termin som studenten deltagit i kursen. I undantagsfall – vid laga förfall – kan dispens ges från obligatorier. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Dispens ges alltså ytterst restriktivt och för det krävs alltså laga förfall, exempelvis allvarlig sjukdom som styrks med läkarintyg. Observera att förvärvsarbete, resor etc. inte utgör grund för att bevilja dispens. Dispens ska normalt sökas i förväg hos kursföreståndaren. I samband med att ansökan behandlas tas ställning till vad deltagaren – för det fall att den beviljas – ska göra för kompletteringsuppgift. Normalt beslutas att sådan ska bestå i en längre PM-uppgift. PM-uppgiften ska vara inlämnad före dagen för omtentamen. Det är dock tillåtet att tentera kursen utan att obligatorierna är fullgjorda.


Krav för deltagande i undervisningen Registrering En student som avser att läsa en kurs ska vara registrerad senast andra kursdagen. Avregistrering Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig hos kursadministratören alternativt på Studentexpeditionen senast tre veckor efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle.


Studieanvisningar Till kursen används boken Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocessen", Eva Lindahl Toftegaard, Studentlitteratur 2018. Vid starten av varje modul anges vilka avsnitt som ska läsas för just den modulen. Till studiematerialet hör även två-fem videor per modul och en-tre vägledande avgöranden i upphandlingsmål samt en eller flera artiklar. Även dessa läggs ut i början av varje modul. För PM-uppgiften finns ytterligare material, se nedan.


Källmaterial Relevant lagtext kommer att läggas ut på kursens hemsida vid kursstart under mappen "Lagtext".


Förberedelser inför undervisningen Det är viktigt att delta i introduktionslektionen där en hel del praktisk information lämnas. Undervisningen följer genomgående upplägget där varje modul inleds med att materialet i form av relevant text, videor och avgöranden läggs ut på den gemensamma plattformen på respektive moduls första dag. Den aktuella texten och avgörandena ska studeras noggrant i dess helhet. Det är viktigt att relevant text och avgöranden har studerats före lektionerna. Det är även viktigt att studenterna har titta på de aktuella videor som läggs ut i början på varje modul. På kursen hemsida återfinns mappar för de nio moduler som innehåller undervisning. Vid kursstarten läggs ut såväl läsanvisning som avgöranden med länkar till aktuella videor för Modul 1. Första dagen för varje modul (två-veckors intervaller) läggs sedan läsanvisningar och material ut under respektive mapp. Under mappen "Lektioner online" läggs instruktioner avseende onlinelektionerna ut ca 1 vecka innan kursstart. Dessa mailas även ut till registrerade studenter. Under mappen "Tentamen" kommer instruktioner för online-tentamen att läggas ut i början av maj 2019. För PM-uppgiften kommer vid kursstart finnas utförliga instruktioner, själva PM-uppgiften och slutligen bra exempel-PM på hemsidan, se under mappen "PM-uppgift".


Examination Examinationsmoment Examination sker genom skriftlig tentamen (salsskrivning) och genom det individuella författande av en PM. Tentamen utgörs av en skriftlig salstentamen. Salstentan vid kursens slut består dels av ett antal flervalsfrågor, dels av två frågor av mer essäkaraktär. Skrivtiden är fyra timmar. PM-momentet består av en individuellt författad PM, som kan erhålla godkänt eller underkänt. Om PM blir underkänd kan den kompletteras fram till datumet för omtentamen. Godkänd PM är giltig i två år, fr.o.m. aktuell termin. Datumen för inlämning av PM samt tidpunkt för salstenta och omtentamen finns i FastReg och i schemat på kursens hemsida. Anmälan till tentamen gör studenten själv i FastReg. Läs mer om tentamen i kursbeskrivningen. Betygskriterierna anges i kursplanen.


Funktionsnedsättning Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och anpassningar När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte. Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.


Studentinflytande och kursutveckling Samtliga studenter uppmanas att fylla i en elektronisk blankett för kursutvärdering i slutet av kursen. Kursutvärderingen har stor betydelse för kvalitetssäkring av kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Den elektroniska blanketten finns tillgänglig i FastReg. Kursen förändras och utvecklas kontinuerligt, och de synpunkter och idéer som framförs i kursutvärderingen övervägs alltid noga.Förkunskapskrav
Tillträde till kursen har sökande med godkända tentamina på obligatoriska kurser vid juristprogrammet om minst 150 högskolepoäng.


-------------------------------------------------------------------------
Examination sker genom genom författande av en individuell promemoria och genom en skriftlig tentamen (online-skrivning). Det finns i övrigt inget närvarokrav på kursen.

Betygsgraderingen görs på grundval av den individuella PM och den skriftliga tentamen. Av kursbeskrivningen framgår max.poängen för varje examinerande moment, samt minimipoäng för respektive moment som måste uppnås för att bli godkänd på kursen. Kursbetyget baseras på en sammanräkning av uppnådda poäng. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda .

Bedömningskriterier vid betygsättning av den individuella promemorian:
- problemformulering,
- disposition
- argumentation och analys,
- slutsatser samt
- språk och övrig formalia.

Bedömningskriterier vid betygsättning av tentamen:
- fördjupad kunskap i regelverket om offentlig upphandling samt förståelse för systematiken i upphandlingsrätten,
- fördjupad förmåga att analysera och redovisa rättsliga problem i en samhällelig kontext samt
- fördjupad förmåga att självständigt och kritiskt diskutera bedömningar och slutsatser på komplexa upphandlingsrättsliga frågeställningar.

Betygskriterierna specificeras i kursbeskrivningen.

Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.

Som betyg på kursen används de11 målrdalt:ra
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få anpassad examination.

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen genom ett tidigt avhrott.

Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.Byt termin  

Namn:
Offentlig upphandling Avancerad nivå
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 50%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
offupp@juridicum.su.se
Koordinator:
Valentina Barrios
Kursföreståndare:
Andrea Sundstrand