Medierätt (MEDIE-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Medierätt ges A-perioden under höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.

25 platser är vikta för specialkursstudenter och 10 platser för studenter som läser kursen som fristående.
All information som står på hemsidan gäller alltså även för båda grupper

STUDENTER SOM AV OLIKA ANLEDNINGAR INTE AVSER ATT LÄSA KURSEN MÅSTE AVREGISTRERA SIG HOS AMANUENSEN ALT. STUDENTEXPEDITIONEN INOM EN VECKA FRÅN KURSSTART !

Ta för vana att regelbundet titta under rubriken Aktuellt där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.


Förkunskapskrav
Förutom generellt krav på 150 obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet, skall de obligatoriska kurserna statsrätt, civilrätt A, B och D (alt. civilrätt 1-3), straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt vara tenterade och godkända.

Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge en helhetsbild av medierätten genom att beakta såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga frågor. Kursen griper därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen.


Kursupplägg
Tonvikten är lagd på en analys av tillgängliga ensamrättigheter, yttrandefrihet och informationsfrihet, varvid sådana komplexa frågor som rätten till medieinnehåll, å ena sidan, och enskildas skydd mot offentliga yttranden och eljest tillgänglig information, å den andra, hamnar i fokus.

I anslutning härtill behandlas offentlig kontroll över press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt offentlighet och sekretess. Genomgående ges stort utrymme åt rättsskyddsfrågorna i moderna nätmiljöer och i elektroniska media.

Undervisning: Ca 30 timmar i form av föreläsningar och rättegångsspel.

Obligatorier: Närvaroplikt vid samtlig undervisning samt aktivt deltagande i rättegångsspel.
Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes


Examination
Obligatoriet är närvaro vid samtliga föreläsningar samt närvaro vid rättegångsspelet.

Kursen avslutas med en individuell skriftlig examination som består av två delar. Sammanlagd skrivtid är 4 timmar, dock är den totala examinationstiden beräknad till ca 4,5 timmar.


-------------------------------------------------------------------------
Anmälan till tentamen sker i FastReg.
Vid frågor - kontakta amanuensen.

Tentamen i Medierätt 15hp pågår i drygt fyra (4) timmar.
Tentamen består av två delar.
Mellan de två delarna ges en paus om ca 10-15 minuter.

Del 1 består av tre (3) frågor och skrivtiden är 1.5 timme.
På Del 1 får inga hjälpmedel medtagas.

Del 2 består av tre (3) frågor och skrivtiden är 2.5 timme.
På Del 2 får följande hjälpmedel medtagas:

*Lagtextsamling eller/och lagbok
*Rättsfallssamlingarna, del I / II / III

I detta material får över- och understrukningar samt egna handskrivna anteckningar göras.
Om Du har material från annan termin skall Du kontakta amanuensen i god tid före tentamen.

Tentamen är anonym.


Särskilt
Obligatoriet är närvaro vid samtliga föreläsningar samt närvaro vid rättegångsspelet.

STUDENTER SOM AV OLIKA ANLEDNINGAR INTE AVSER ATT LÄSA KURSEN MÅSTE AVREGISTRERA SIG HOS AMANUENSEN ALT. STUDENTEXPEDITIONEN INOM EN VECKA FRÅN KURSSTART !
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!


SCHEMAÄNDRINGAR

Ändringar i schema liksom alla andra meddelanden angående kursen anslås på kursens hemsida, under "Aktuellt". Det åligger varje kursdeltagare att själv hålla sig underrättad om den information som ges ut på detta sätt. Ta därför för vana att regelbundet titta hemsidan för att hålla er uppdaterade.

Byt termin  

Namn:
Medierätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: M
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
medie@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Johan Mörlin
Kursföreståndare:
Jan Rosén

Lärare:


Axhamn Johan
Rosén Jan
Daniel Westman
Helene Miksche
Jeanette Gustafsdotter
Lars Grönquist
Martin Luuk
Ulf Isaksson